Marktäkter

Marktäktstillstånd

För att ta stenmaterial, grus, sand, lera och matjord och transportera bort dem, lagra dem eller förädla dem, behövs tillstånd enligt marktäktslagens 4 § (marktäktstillstånd).

Inom Västkustens miljöenhet är det Västkustens tillsynsnämnds miljösektion som behandlar marktäktstillstånd. Vid övervägandet av förutsättningarna för beviljandet av tillstånd tas hänsyn bl.a. till hur marktäkten påverkar landskapet och grundvattnet.

Behandling av marktäktstillstånd samt tillsyn av dessa är avgiftsbelagd enligt Taxa för granskning av marktäktsplaner och tillsyn över marktäktsverksamhet. Behandlingstiderna för marktäktstillstånd är i medeltal 3–6 månader, vilket räknas från det att en komplett ansökan är inlämnad.

Tagande av marksubstanser för husbehov

Enligt marktäktslagens 4 § 2 moment behövs inte marktäktstillstånd om man på egen mark tar marksubstanser för husbehov. Ändamålet ska hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser. Totalt får högst 500 fast kubikmeter (fast-m³) tas på egen mark, ifall man tänker ta mer än 500 fast-m³ material, krävs att man lämnar in en anmälan till tillsynsmyndigheten.

I grundvattenområden kan täktverksamhet för husbehov föranleda föroreningsrisk för grundvattnet eller ha konsekvenser som strider mot förbudet att förändra grundvattnet. Därför rekommenderas det att man alltid anmäler till den lokala miljömyndigheten då man tänker ta marksubstans för husbehov på grundvattenområden.

Samma krav som ställs på marktäkter med tillstånd, ställs även för dem som tar material för husbehov.

Ytterligare information om behandlingen av marktäktstillståndsansökningarna ges av följande personer:
Marktäkter i Korsholm: Jennifer Jungerstam Tfn 050 403 4053, jennifer.jungerstam(at)korsholm.fi
Marktäkter i Närpes och Korsnäs: Linda Nordmyr Tfn 044 727 1263, linda.nordmyr(at)korsholm.fi
Marktäkter i Kristinestad: Sonja Grönholm Tfn 0400 522 102, sonja.gronholm(at)korsholm.fi

Handlingar som ska lämnas in:

Ansökan
Täktplan
Plan för utvinningsavfall

Övriga blanketter:

Utredning av hörande av grannar
Anmälan om tagningsmängd
Anmälan om tagande av marksubstanser för husbehov

Ansökan med bilagor ska lämnas in elektroniskt till adressen miljoenheten(at)korsholm.fi. Ritningar ska också lämnas in som skalenliga pappersritningar.

Fysiska personer kan fortfarande lämna in tillståndsansökan och tillhörande bilagor i pappersform.

Adresser till verksamhetspunkterna finns under Kontaktuppgifter.