Framlagda planer

Ämbetshuset i Smedsby har semesterstängt 8.7-2.8.2024. Under denna tid kan man bekanta sig med planhandlingar endast här på kommuns webbplats.

Planer du kan lämna synpunkter på

Åsikten/anmärkningen kan även sändas till planlaggning@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.


Helsingby-Toby delgeneralplan
Planutkastet är framlagt 5.6–14.8.2024 i Korsholms ämbetshus, andra våningen (MBF 30 §, MBL 62 §, MBF 32a §). Åsikter kan framföras senast 14.8.2024 till Korsholms kommun..

För kännedom meddelas att byggförbud utgående från MBL § 38 utfärdas på de markområden som berör under planering varande riksvägar och landsvägar inom avgränsningen av delgeneralplanen. Avgränsningen är utmärkt på planutkastet. Förbudet gäller för fem år eller tills det att delgeneralplanen har godkänts.

Kontaktperson: Anne Holmback

(Bilagorna 4 och 5 tillkommer under planprocessen)


Meddelande om inledande av planläggning och fältarbete
Utarbetande av Iskmo-Jungsund delgeneralplan har inletts. Korsholm kommun utför i samarbete med Sweco Finland Oy och Heilu Oy en kulturmiljö- och byggnadsinventering samt en naturinventering och en fornminnesutredning. Inventeringarna pågår under maj–september.
I fältarbetet för utredningen av bebyggd kulturmiljö i Iskmo-Jungsund ingår en inventering av byggnadsbeståndet, där en fotografering av byggnadernas utsida utförs. Fältarbetet förutsätter inga förberedelser från områdets invånare, och vi strävar till att fotografera så snabbt som möjligt och utan att störa.
Närmare information: Catarina Simons, planläggare, tfn 06 327 717
Korsholm 8.5.2024