Framlagda planer

Planer du kan lämna synpunkter på

Åsikten/anmärkningen kan även sändas till planlaggning@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.


Revidering av Björkö–Replot stranddelgeneralplan

Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat att på nytt öppna upp planen för allmänheten.
Markägare kan anhålla om deltagande för utredning senast 31.8.2023. Tidigare inlämnad anhållan behöver inte förnyas.

Kontaktpersion: Anne Holmback


Ändring av detaljplan för Granholmsbacken I i Toby
Framlagt: 5.5–5.6.2023
Skede: Utkast

Ändring av detaljplan för Granholmsbacken II i Toby

Framlagt: 5.5–5.6.2023
Skede: Utkast


Fältarbete i Helsingby-Toby området

Korsholm kommun utför i samarbete med Sweco Finland Oy och Heilu Oy en fornminnesutredning för uppgörande av Helsingby-Toby delgeneralplan. Inventeringarna pågår under maj–juni.
Kontaktperson: planläggare Anne Holmback, tfn 06 327 7172.