Undervisning

Elevbedömning

Våren 2020 godkände Utbildningsstyrelsen ändringar om bedömningen i Läroplanen för den grundläggande utbildningen.  Ändringarna trädde i kraft från 1.8.2020 och under hösten har det gjorts förändringar i den lokala läroplanen.

Den lokala läroplanen godkändes i svenska förskole- och utbildningssektorn den 15.12.2020.  Ändringarna träder i kraft från 1.1.2021.

Läroplanen finns i sin helhet att läsa på : https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/767830/perusopetus/tekstikappale/8821451

Från och med 1.1.2021 följs följande mall gällande betyg och lärandesamtal:

ÅrskursLärandesamtal (dec- feb)mellanbetygläsårsbetyg
1x X verbal bedömning
2x X verbal bedömning
3x X verbal bedömning
4x X sifferbedömning
5xX sifferbedömningX sifferbedömning
6xX sifferbedömningX sifferbedömning
7xX sifferbedömningX sifferbedömning
8xX sifferbedömningX sifferbedömning
9xX sifferbedömningAvgångsbetyg

Det här innebär:

  • Verbala betyg ges på årskurserna 1-3.
  • Sifferbetyg från våren på årskurs 4.
  • Mellanbetyget från årskurs 5 
  • Lärandesamtal genomförs på alla årskurser. Kommunen har  gemensamma mallar som grund för samtalen.

Kommunen går in för gemensamma ordningsregler i alla skolor. Alla skolor kommer att gå igenom reglerna med eleverna samt skicka dem till hemmen för kännedom. Utöver dessa kan skolan göra upp egna trivselregler.

För bedömningen av uppförande  tas det i bruk nya kriterier för de olika vitsorden. Kriterierna gås igenom och diskuteras med eleverna samt skickas till hemmen för kännedom. Under 2021 får du mera information av klassläraren eller ämnesläraren om hur bedömningen genomförs i de olika ämnena och årskurserna. Har du frågor angående bedömningen kan du vända dig till klasslärare/klassföreståndare, rektor eller bildningsdirektör.

Språkprogram

Finskaundervisningen inleds i åk 1 med 1 veckotimme.  Åk 2 har likaså 1 veckotimme. Åk 3-4 undervisas 2 veckotimmar och undervisningen i åk 5 och 6 omfattar 3 veckotimmar.

Engelskaundervisningen inleds i åk 4 med 2 veckotimmar.