Sjöskabb

Larver av sugmasken Cercaria ocellata kan efter bad ge de badande stark klåda i huden, sjöskabb. Larver av Cercaria är parasiter hos vattenfåglar och snäckorna fungerar som mellanvärdar för dem i vattnet. Då larverna frigör sig ur snäckorna kan de tränga sig in i huden på de badande i stället för en vattenfågel och ge stark klåda och utslag. Klådan försvinner oftast på några timmar, men utslagen finns kvar på huden längre.

Sjöskabb förekommer i grunda, vassbevuxna vatten. Allmänt underhåll av badstranden kan försämra livsvillkoren för larverna och på så sätt minska mängden av dem i badvattnet. Underhållsåtgärder kan vara att slå vass, sanda badstranden och minska antalet snäckor.

Sjöskabb kan förebyggas genom att den badande undviker att vada i grunt vassbevuxet badvatten, badar från en brygga, duschar genast efter badet eller torkar huden med en grov handduk efter badet.

Förekomsten av Carcaria-larver kan inte konstateras vid den regelbundna kontrollen av badvatten, utan åtgärder vidtas enligt aktuell situation.