Digitaliseringsprojekt och den digitala lärstigen

Digi-Coaching & FCL (Future classroom Labs) förskola och grundläggande undervisning                  

Främjande av innovativa lärmiljöer i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2023-2025

Kort om projektet och dess målsättning: 

 • förbättra lärarnas digitala kompetens med hjälp av Digicoacher
 • introducera metodiken bakom FCL  till skolorna och skapa kreativa digitala lärmiljöer

Anette Hjerpe koordinerar projektet och planerar upplägget tillsammans med undervisningschef Linda Felixson. 

Digicoaching:

Mål:

 • Syftet är att alla inom förskola och grundläggande utbildning ska känna sig bekväma med, vilja använda och ha kompetens att integrera digitala verktyg i undervisningen.
 • Implementeringen ska bygga på kommunens digitala lärstig, läroplanen och målen för Nylitteracitets-programmet.
 • Målet är att sänka tröskeln för kreativ exploration av ny utrustning och digitala arbetssätt.

Genomförande:

 • Två digitala coacher, en svenskspråkig och en finskspråkig, kommer att anställas för att utbilda och stödja personalen i att naturligt integrera digitala verktyg i planering, genomförande och utvärdering.
 • Coacherna kommer att uppmuntra och handleda personal som känner tveksamhet kring digitala verktyg, medan övrig personal stöds i att utveckla mångsidiga arbetssätt och upptäcka nya digitala verktyg.
 • Planering av inspirationsträffar, temadagar och fortbildande workshops ingår i coachernas arbete.

FCL – Future Classroom Labs:

Mål:

 • Målet är att introducera pedagogiken och metodiken inom FCL, skapa innovativa lärmiljöer som främjar kreativitet, kritiskt tänkande och samarbete mellan elever.
 • Arbetsmetoder där eleverna aktivt deltar i kunskapsinhämtningen och där läraren stöder dem ska främjas.
 • Fokus ligger på att öppna ögonen för hur pedagoger, med enkla medel, kan utveckla sin digitala verksamhet utifrån de befintliga förutsättningarna.

Genomförande:

 • Coacherna kommer att introducera FCL-metodiken och stödja skolorna i planeringen av FCL-miljöer i samarbete med lärare från olika enheter.
 • Eleverna kommer att involveras genom hela processen för att säkerställa deras delaktighet.
 • Samarbetet mellan enheter är avgörande för att fånga upp och sprida kunskapsresurser från olika skolor.
 • Utveckling av materialbanken och den delande kulturen inom MODIM och Digismart kommer att prioriteras.
 • Den digitala utlåningspoolen kommer att uppdateras.