Projektbidrag för kulturverksamhet, ungdomsbonus, guldkant för äldre

Ett projekt ska, för att beviljas bidrag, vara på något sätt nytänkande eller vara ett samarbete med andra aktörer. Med ett projekt strävar man efter att nå ett mål och gärna något nytt som inte hör till den normala verksamheten. Ett projekt planeras, genomförs och avslutas vilket innebär att projektet utförs under en viss bestämd tid. För ett projekt ska man ha en separat budget/bokföring.

Längre ner på sidan

Kulturverksamhet
Ungdomsbonus
Guldkant för äldre
Ansökan
Bilagor
Redovisning och utbetalning av bidrag

Projektbidrag för kulturverksamhet

Målgrupp

 • Arbetsgrupp
 • Förening eller sammanslutning

Aspekter som beaktas vid beviljande av projektbidrag:

 • Tillämpning av kulturella uttryck och former.
 • Projektet ska vara offentligt och gärna komma en större grupp människor till nytta och glädje.
 • Skapa intresse för och lyfta fram kulturarvet i kommunen.
 • Bidra till att marknadsföra kommunen utåt.

Ungdomsbonus

Målgrupp

 • arbetsgrupp
 • förening eller sammanslutning

Ändamål för vilka bidrag kan sökas

 • evenemang avsedda för allmänheten, som kompletterar det nuvarande lokala utbudet för ungdomar
  – kostnader för evenemangshelheten, bl.a. marknadsförings- och utrymmeskostnader
  – arvoden till utomstående aktörer

Ändamål för vilket bidrag inte beviljas

 • Evenemang och annan verksamhet som hänför sig till sökandens ordinarie verksamhet.
 • Evenemang med ett religiöst eller partipolitiskt syfte.
 • Projekt där kostnaderna består av ersättning för eget arbete (lönekostnader) till den grupp/förening som står bakom ansökan.

Guldkant för äldre

Mera info: Äldrekoordinator Anette Hästbacka, tel. 050 3481073

Målgrupp

 • arbetsgrupp
 • förening och sammanslutning

Ändamål för vilka bidrag kan sökas

 • Evenemang eller verksamhet riktad till äldre och som främjar välbefinnandet för kommunens äldre befolkning.
 • Verksamhet riktad till hemmaboende eller äldre vid serviceboenden.
 • Verksamhet för äldre som inte själva har möjlighet att aktivt delta i annan ordnad verksamhet prioriteras.

Ansökan

Projektbidrag för kalenderåret söks elektronisk senast 15.3 klockan 16. Försenade ansökningar behandlas
inte.

Ansök om projektbidrag för kulturverksamhet, ungdomsbonus eller guldkant för äldre

Bilagor

 • projektplan
 • projektets budget och finansieringsplan

Redovisning och utbetalning av bidrag

Bidraget ska användas under det pågående kalenderåret då bidraget beviljats. En redogörelse över användningen av bidraget inlämnas till välfärdsutskottet senast 15 december. Kvitton eller kopior av kontoutdrag ska bifogas. I de redovisade kostnaderna för projektet ska även en egen eller en privat (till exempel fond eller stiftelse) finansieringsandel framkomma. Om redovisningen inte lämnas in inom utsatt tid kan utbetalningen av understödet återkrävas.

Högre upp på sidan

Kulturverksamhet
Ungdomsbonus
Guldkant för äldre
Ansökan
Bilagor
Redovisning och utbetalning av bidrag