Klimat och energi

Korsholms kommuns klimat- och energistrategi är ett vägledande dokument och en handlingsplan för kommunens arbete med klimat- och energifrågor under programperioden 2021–2030.

Mätverktyg för uppföljning av energi-, värme- och vattenförbrukning

Korsholms kommun har i samarbete med företaget NHG/Kuntamaisema tagit fram ett mätverktyg för uppföljning av energi-, värme- och vattenförbrukningen i kommunens fastigheter samt utsläppsmängder i kommunen och hurdana bilar korsholmarna kör med. Innehållet baserar sig på öppen data som finns tillgänglig i olika databaser. Med hjälp av verktyget kan kommunen

  • hitta indikatorer och verksamhetsmodeller som säkerställer en hållbar utveckling
  • förbättra nivån på kommunens arbete med hållbar utveckling och därmed också kommuninvånarnas välmående
  • säkerställa ett stabilt och långsiktigt arbete med hållbarhetsfrågor.

Bekanta dig med mätverktyget för uppföljning av energi-, värme- och vattenförbrukning

Klimatbokslut

Korsholms första klimatbokslut 2021 presenterar de strategiska åtgärder som uppnåtts under året. Fokus ligger  på de åtgärder som haft störst betydelse för kommunens klimatarbete. Under år 2021 var det inom energiförsörjning, extern finansiering och strukturering av kommunens klimatarbete.

Förnyelsebar el och fjärrvärme

All el och fjärrvärmen som används i kommunens fastigheter är sedan årsskiftet 2021–2022 förnyelsebar. Kommunen ska på sikt byta ut fossila bränslen till förnyelsebara energikällor i alla kommunala byggnader.

Solpaneler

Den första kommunala byggnaden med solpaneler är avloppsreningsverket i Kvevlax som fick solpaneler på taket i september 2021.

Under sommaren 2022 kommer ämbetshusets vattentak mot syd och sydväst att bekläs med solpaneler. Totalt handlar det om cirka 230–250 armaturer som kommer att producera 70–80 MWh per år. Med den mängden uppskattas koldioxidutsläppen minska med 41 000 kg per år.

I framtiden kommer också skolor och daghem i Korsholm att få solpaneler.

Utsläpp i Korsholm

I Korsholm stod vägtrafiken för 31,5 procent av utsläppen år 2018 medan jordbruket stod för 14,4 procent. Den tredje största utsläppskällan var oljeuppvärmningen som stod för 9,3 procent av utsläppen.