Kommunens ledning

Ledningen av kommunen delas in i en politisk och en professionell ledning. Kommunens högsta ledning består av fullmäktige, kommunstyrelsen och kommundirektören. 

​​​​​​​För att skapa grunderna för att leda en kommun godkänns olika styrdokument av kommunfullmäktige. Kommunstrategin, förvaltningsstadgan och kommunens budget och ekonomiplan är de mest centrala styrdokumenten.

Att leda en kommun är att ha grepp om kommunens grunduppgift och bära ansvaret för invånarnas välfärd, den lokala livskraften och den hållbara utvecklingen i kommunen. För att klara av framtidens utmaningar krävs också ett strategiskt ledarskap. ​​​​​​​

Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi, utövar kommunens beslutanderätt och delegerar beslutanderätt genom bestämmelser i förvaltningsstadgan.

Kommunstyrelsen ansvarar för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi.
​​​​​​​Kommunstyrelsen och dess sektioner ansvarar för samordningen av kommunens verksamhet, för ägarstyrningen och för kommunens personalpolitik och sörjer dessutom för kommunens interna kontroll och riskhantering. 

Kommundirektören, som är underställd kommunstyrelsen, leder kommunens förvaltning, skötseln av kommunens ekonomi samt kommunens övriga verksamhet. Kommundirektören leder kommunens ledningsgrupp. ​​​​​​​

Ledningsgruppen, som består av sektordirektörerna och vissa chefer tar gemensamt ansvar för helheten och leder och styr verksamheten. Tillsammans skapar man en stark förvaltnings- och ledningskultur som genomsyras av ansvarstagande, omvärldsanalys, flexibilitet, tydlighet och transparens.

Ledningsgruppen står för tydlighet, nytänk och kreativitet. Kommunikationen är positiv, lösningsinriktad och professionell. Ledningsgruppen tar initiativ, är multiprofessionella och värdesätter tvärsektoriell samordning. Ledningsgruppen informerar personalen kontinuerligt och skapar därmed ett tryggt klimat. 

Ledningsgruppen fungerar som ett forum där de olika sektorerna möts och leds av kommundirektören. Ledningsgruppens medlemmar utses av kommundirektören. Ledningsgruppen enar kommunens olika intressenter mot en gemensam önskvärd målbild. Ledningsgruppen skapar kvalitativt underlag för politiskt beslutsfattande. Kontaktuppgifter till ledningsgruppen finns i högra spalten.​​​​​

Sektorernas ledningsgrupper som leds av sektordirektörer, ansvarar för organiseringen av ansvarsområdets verksamhet. Ledningsgruppen uppgift är att samordna och utveckla den egna verksamheten, personalresurserna m.m.

Beredskapsgruppen sammankallas vid större kriser där kommunen och dess invånare är hotade ex. vid en storolycka, terrorism.

Beredskapsledningsgruppen sammankallas då olika kriser inträffar ex. epidemier och pandemier.