Kommunens ledning

Ledningen av kommunen delas in i en politisk och en professionell ledning. Kommunens högsta ledning består av fullmäktige, kommunstyrelsen och kommundirektören. 

​​​​​​​För att skapa grunderna för att leda en kommun godkänns olika styrdokument av kommunfullmäktige. Kommunstrategin, förvaltningsstadgan och kommunens budget och ekonomiplan är de mest centrala styrdokumenten.

Att leda en kommun är att ha grepp om kommunens grunduppgift och bära ansvaret för invånarnas välfärd, den lokala livskraften och den hållbara utvecklingen i kommunen. För att klara av framtidens utmaningar krävs också ett strategiskt ledarskap. ​​​​​​​

Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi, utövar kommunens beslutanderätt och delegerar beslutanderätt genom bestämmelser
i förvaltningsstadgan.

Kommunstyrelsen ansvarar för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi.
​​​​​​​Kommunstyrelsen och dess sektioner ansvarar för samordningen av kommunens verksamhet, för ägarstyrningen och för kommunens personalpolitik och sörjer dessutom för kommunens interna kontroll och riskhantering. 

Kommundirektören, som är underställd kommunstyrelsen, leder kommunens förvaltning, skötseln av kommunens ekonomi samt kommunens övriga verksamhet. Kommundirektören leder kommunens ledningsgrupp. ​​​​​​​

Ledningsgruppen, som består av sektordirektörerna och vissa chefer, bistår kommundirektören ​​​​​​​i ledningen och utvecklingen av kommunens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Ledningsgruppens uppgift är att styra, leda och utveckla organisationen i ett kommunövergripande perspektiv utifrån de politiska målen och vara aktivt delaktiga i samhällsutvecklingen.​​​​​​​​​​​​

Sektorernas ledningsgrupper,som leds av sektordirektörer, ansvarar för organiseringen av ansvarsområdets verksamhet. Ledningsgruppen uppgift är att samordna och utveckla den egna verksamheten, personalresurserna m.m.

Beredskapsgruppen sammankallas vid större kriser där kommunen och dess invånare är hotade ex. vid en storolycka, terrorism.

Beredskapsledningsgruppen sammankallas då olika kriser inträffar ex. epidemier och pandemier.