Disciplinära åtgärder

Disciplinära åtgärder i Korsholm – Information till vårdnadshavare

Den som deltar i utbildning har rätt till en trygg studiemiljö, arbetsro och ostörda studier. Skolan påverkar arbetsron på många sätt, främst genom utveckling av verksamhetskulturen, samarbete, gemensamt ansvar och omsorg. För att trygga arbetsron och ta itu med olämpligt uppförande har utbildningsanordnaren också rätt att använda fostrande samtal och olika disciplinära åtgärder. Om förfaringssätten vid fostrande samtal och disciplinära åtgärder regleras i lagen om grundläggande utbildning.

Utbildningsanordnaren ska se till att varje skola har en plan för användningen av fostrande samtal och disciplinära åtgärder. I Korsholm följer alla skolor samma plan. Syftet med planen är att se till att förfaringssätten är lagenliga och enhetliga och att eleverna behandlas jämlikt. Planen bidrar också till att skolans ordningsregler följs.

Mindre förseelser som t.ex. förseningar, glömska, ogjord läxa, användning av mobiltelefon osv sköts av undervisande lärare. Förebyggande fostrande samtal används regelbundet med elever angående beteenden som inte accepteras samt mildare förseelser. Ett förebyggande fostrande samtal behöver inte dokumenteras eller meddelas hem. Efter upprepade mindre förseelser kan ett fostrande samtal hållas.

Fostrande samtal används som första åtgärd för att ta itu med en elevs olämpliga uppförande. Syftet med samtalet är att tillsammans med eleven specificera den gärning eller försummelse som föranlett åtgärden, höra eleven, utreda orsakerna till och konsekvenserna av uppförandet i mera omfattande utsträckning samt fundera över hur situationen kan förbättras.  Elevens vårdnadshavare informeras om det fostrande samtalet och ges tillfälle att delta i samtalet eller delar av samtalet.

Om eleven efter ett fostrande samtal har en förseelse till, hålls ett andra samtal. Enligt bedömning från fall till fall med hänsyn till elevens åldersnivå övergår man efter högst tre fostrande samtal vid behov till övriga disciplinära åtgärder.

Andra disciplinära åtgärder

Disciplinära åtgärder är enligt lagen om grundläggande utbildning bl.a. kvarsittning, skriftlig varning och avstängning för viss tid. En elev som stör undervisningen kan uppmanas att lämna klassrummet eller det rum där undervisningen ges, eller en skoltillställning. En elev kan dessutom förvägras rätt att delta i undervisningen för högst den återstående arbetsdagen, om eleven uppför sig våldsamt eller hotfullt och hotar säkerheten för en annan elev eller person eller om undervisningen eller därtill hörande verksamhet försvåras orimligt mycket på grund av elevens störande beteende.

Vårdnadshavarens lov behövs inte vid disciplinära åtgärder. Vårdnadshavaren har inte heller rätt att upphäva den disciplinära åtgärd som skolan vidtagit. Vid användning av disciplinära åtgärder för en elev skall vårdnadshavaren alltid kontaktas. Innan skriftlig varning och temporär reglering av elev verkställs skall vårdnadshavaren ges möjlighet att bli hörd i frågan.

Alla förseelser som kan påverka vitsordet för uppförande skall antecknas i Wilma.

Följande förseelser ger direkta disciplinära åtgärder:

  • Skolk, olovlig vistelse utanför skolområdet                                                                        
  • Hotfullt beteende, vägran att lyda, störande beteende, Våldsamt beteende       
  • Fusk, snatteri, stöld                                                            
  • Rökning, snusning, alkohol                                                                           
  • Förfalskning, lögn, vilseledande svar                           
  • Medveten skadegörelse                                                                               
  • Mobbning, trakasserier

Skolans rektor och kommunens undervisningschef svarar på frågor om de disciplinära åtgärderna.