Främmande djur- och växtarter

Definitionen av en främmande art är en art som ursprungligen inte hör hemma i ett ekosystem, men som spridit sig till ekosystemet med hjälp av människan. Denna spridning kan ske medvetet, genom t.ex. handel, eller omedvetet, genom t.ex. transport av produkter som inte granskats.

En del av de främmande arterna klassas som invasiva, vilket betyder att de hotar den ursprungliga artmångfalden. Om dessa arter kan stadga sig i ekosystemet kan de orsaka ett hot för eller rubba den ursprungliga artmångfalden i ekosystemet. Detta kan ske genom en konkurrens mellan arter, predation av de ursprungliga arterna eller genom att den främmande, invasiva arten korsas med de ursprungliga arterna. Främmande arter som stadgat sig i ett ekosystem är ofta väldigt konkurrenskraftiga vilket ofta leder till att områden domineras av arten. Exempel på främmande arter som kan påträffas i den Österbottniska naturen är växtarter som t.ex. Jättelokan, jättebalsaminen och lupinen. Exempel på däggdjur är mårdhund, mink och kanadensisk bäver.

Spridningen av främmande arter är strikt reglerat i Finland enligt 3 § i Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015). Man skall vara varsam om man innehar djur eller växter som är främmande för den finska naturen och som kan utgöra ett hot för naturen. Fastighetsägare eller fastighetsinnehavare har en plikt att se till att åtgärder för utrotningen av invasiva arter på fastighetens mark vidtas och att spridningen av arten stoppas. För effektiv utrotning av främmande arter se vieraslajit.fi-nättjänsten. En del av arterna kan vara farliga att handskas med och kräver skyddsutrustning, följ instruktionerna för att genomföra säkert arbete under utrotningen. Närings-, trafik- och miljöcentralen utövar tillsyn över utrotningsåtgärder.

Observationer om främmande arter kan anmälas i nättjänsten på adressen http://www.vieraslajit.fi/. I nättjänsten finns en databank med de främmande arter man påträffat i Finland, samt om bekämpningen av flera av dessa arter. Även du kan vara med och utöka databasen genom att anmäla dina observationer. Observationer kan även anmälas till Västkustens miljöenhets verksamhetspunkter.