Undervisning

Skolan vill, utgående från läroplanen

  • lära eleverna att visa hänsyn, respektera andra människor och acceptera olikheter
  • ge eleverna en god grund för vidare inlärning genom att ge dem baskunskaper i att läsa, skriva och räkna
  • väcka nyfikenhet och lust till livslångt lärande
  • stimulera eleverna till fysiska aktiviteter bl.a. genom att arrangera och delta i olika evenemang samt genom att erbjuda olika rastaktiviteter
  • uppmuntra till eget skapande och träna praktiska färdigheter
  • stärka gemenskapen och samhörigheten inom skolan
  • utveckla elevernas förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid.