Trafik och infrastruktur

Teknisk service ansvarar för skötsel och underhåll av anläggningar, trafikleder, vägbelysning, grönområden, parker, allmänna områden, hamnar och bryggor samt kommunalteknik.

Teknisk service och trafikleder ansvarar för de uppgifter som hör till kommunen enligt landsvägslagen och lagen om enskilda vägar beträffande underhåll samt ansvarar för kommunens uppgifter vid utvecklandet av vägnätet och trafiksäkerhetsförhållandena i kommunen.

Teknisk service och trafikleder bereder för kommunstyrelsen förslag till prioriteringsordning för grundförbättring och ytbeläggning av allmänna vägar, byggande av trafikleder för lätt trafik vid allmänna vägar samt utbyggnad av vägbelysning enligt av fullmäktige godkända principer. Utlåtanden om vägplaner för byggande av nya eller grundförbättring av landsvägar och/eller leder för lätt trafik bereder också teknisk service för kommunstyrelsen.

Gällande underhåll på anläggningar, vägbelysning, grönområden, parker, allmänna områden, hamnar och bryggor samt kommunalteknik såsom ytvattenhantering ansvarar teknisk service för. Årliga åtgärdsplaner och prioriteringslistor görs upp för samtliga ovannämnda uppgiftsområden och ligger som grund för det dagliga arbetet. Ärenden gällande dessa bereder teknisk service till samhällsbyggnadsnämnden som besluter i ärendena.