Vid misstanke om inomhusproblem

Om man misstänker att det finns hälsorisker i bostaden, till exempel fukt eller mögelskador, ska man först kontakta fastighetsägaren eller dennes representant (disponent, hyresvärd), som ansvarar för byggnadens underhåll och är skyldig att utreda eventuella skador.

Om den som äger bostaden inte skrider till åtgärder kan invånaren kontakta miljöenheten.

Miljö- och hälsoinspektören kan göra en första inspektion i bostaden för att reda ut om det förekommer en sådan sanitär olägenhet som nämns i hälsoskyddslagen. Vid den första inspektionen görs iakttagelser av till exempel synliga fukt- och mögelskador, temperatur och ventilation. Om hälsorisk konstateras ger miljö- och hälsoinspektören råd och uppmanar vid behov fastighetsägaren att göra mera omfattande utredningar och att avlägsna och reparera skadorna. Om uppmaningen inte åtlyds kan tillsynsnämnden ålägga ägaren att åtgärda den sanitära olägenheten.

Den första inspektionen är avgiftsfri. 

För fortsatta utredningar och undersökningar av eventuella hälsorisker och skador rekommenderas att fastighetsägaren anlitar företag som specialiserat sig på området.

Miljö- och hälsoinspektörerna gör inte konditionsgranskningar som hänför sig till köp eller försäljning av bostäder.