Bullerbekämpning

Buller är sådant ljud som människan uppfattar som störande eller på annat sätt är skadligt för människans hälsa eller välbefinnande. Även lågfrekvent buller, ljud som människoörat inte kan uppfatta (infra- och ultraljud) definieras som buller. Ljud och vibrationer kan ha effekter på trivsel och arbete. Det finns gränsvärden som fastställts av statsrådet för när buller anses ha skadliga effekter på människan. Det gäller olika gränsvärden inomhus och utomhus, dessutom inverkar användningen av området. Gränsvärdena är medelvärden av buller uppmätt under en viss tid.

Vid behandling av miljötillstånd är buller en faktor som utvärderas och vid behov ges tillståndsvillkor om bullernivåerna.

Enligt miljöskyddslagen (527/2014) ska verksamhetsutövaren till den kommunala miljövårdsmyndigheten göra en skriftlig anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande. Anmälan ska göras minst 30 dygn innan verksamheten påbörjas och riktas till Västkustens miljöenhet. Blankett finns på miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst eller kan fås från miljöenhetens avdelning i Korsholm, Kristinestad eller Närpes. I allmänhet är det fråga om evenemang, konserter, byggande eller andra verksamheter som kan tänkas bli störande för omgivningen. I beslutet angående anmälan kan ges villkor om t.ex. bullernivåer eller information till boende i omgivningen. Anmälan behöver inte göras om verksamhet som kräver miljötillstånd, om verksamhet som gäller privata hushåll eller om sådan tillfällig verksamhet för vilken kommunen har utfärdat miljöskyddsföreskrifter och samtidigt bestämt att någon anmälningsskyldighet inte föreligger.

I Västkustens miljöenhets miljöskyddsföreskrifter för Korsholm, Närpes, Kaskö och Kristinestad listas verksamheter som är anmälningsskyldiga och om förbud av användning av vissa maskiner och apparater samt utförande av arbetsskeden som orsakar omgivningen särskilt störande buller nattetid mellan kl. 22.00 och 07.00. De allmänna förutsättningar för placering av tillfälliga och flyttbara stenkrossar som är verksamma under 50 dagar beskrivs i miljöskyddsföreskrifterna.

För tillställning som ordnas under en dag eller är av engångskaraktär på sportplaner, idrottsgårdar, läroanstalters gårdsplaner, gårdsplaner till föreningars fastigheter, parker, torg och estrader samt motsvarande platser som är avsedda för uppträdanden, krävs ingen anmälan vid användning av ljudanläggning utomhus mellan kl. 07.00 och 22.00. Arrangören ska informera om användningen till omkringliggande fastigheter och se till att användningen av ljudanläggningen stör omgivningen så litet som möjligt.

hälsoskyddslagen (763/1994) finns bestämmelser som gäller bostäder och andra utrymmen inomhus. Dessa utrymmen ska vara sådana att invånarna inte förorsakas sanitär olägenhet bl.a. beträffande buller. Närmare uppgifter på sidan om inomhusmiljö.


Blanketter och ifyllnadsinstruktioner

Statsrådets beslut om riktvärden för bullernivån (993/1992)