VR-ELITE 2022-2024 Erasmus + projekt

Virtual Reality for English Language Innovative Teaching 2022-2024
Ett av målen med detta projekt är att utnyttja de möjligheter som digital
teknik erbjuder för undervisning och lärande, i det här fallet Virtual
Reality-verktyg, deras spel och appar. Vi kommer att erbjuda eleverna i
årskurs 6 en engelskaklubb där vi på ett lekfullt sätt kombinerar praktisk
engelskainlärning med VR och andra digitala spel.
Parallellt mål i projektet är att utveckla specifika nyckelkompetenser:
flerspråkighet, digitala färdigheter, personliga och sociala kompetenser,
och slutligen, tack vare projektets internationella dimension, kulturell
medvetenhet och uttryck. Projektet är ett mobilitetsprojekt som möjliggör
att eleverna får komma i kontakt med elever från andra länder. Handledande
lärare är Nanna Sparv och projektkoordinator Anette Hjerpe.

Genomförande våren 2023
● alla intresserade elever i årskurs 6 erbjuds efter skoltid delta i en praktisk engelska-klubb som
är anpassad till elevernas specifika behov och till deras språknivå.
● engelskaklubben använder sig av varierade digitala hjälpmedel för att på ett motiverande
sätt stärka elevernas engelskafärdigheter.
● eleverna får förutom utökad engelskaundervisning även lärandeaktiviteter som ger utökad
kunskap om och förståelse för två andra europeiska länder: Estland och Polen.
● de digitala hjälpmedel som används i första hand är VR-spel (Virtual Reality-spel) med Oculus
Quest VR-glasögon och med Valve Index glasögon samt andra undervisningsspel på dator och
iPads.
● eleverna ges också möjlighet att virtuellt och digitalt knyta kontakter med elever i en skola i
Tartu i Estland och i en skola i Wadowice i Polen.
● i slutet av vårterminen (april) ges eleverna möjlighet att träffa en del av dessa elever från
Estland och Polen då de kommer till Korsholm för en femdagars “mobility training”.
Genomförande hösten 2023 och våren 2024
● följande projektår höstterminen 2023 och vårterminen 2024 ges elever i åk 6 i Smedsby-Böle
skola möjlighet att delta i en engelskaklubb samt i två mobility-trainings i Polen (oktober
2023) och i Estland (våren 2024)
Klubben kommer att vara ett samarbete med Finlandsmodellen och därför kan vi erbjuda gratis
mellanmål åt klubbdeltagarna.