Stöd för barn inom småbarnspedagogiken och/eller förskoleundervisningen

Barn som deltar i småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen har rätt till att få det stöd som deras utveckling, lärande och välmående kräver, oavsett om det är allmänt stöd, intensifierat stöd eller särskilt stöd. Stödet integreras som en naturlig del av verksamheten inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen och skräddarsys utifrån varje barns specifika styrkor och behov. Det är viktigt att barnet får stöd på rätt nivå så snart behovet identifieras. Genom att erbjuda stöd i tid och i enlighet med barnets behov främjar vi deras utveckling, inlärning och välmående samt förebygger mer komplexa problem.

Stödet som tillhandahålls för ett barn kan inkludera pedagogiska, strukturella och/eller vårdinriktade åtgärder. Dessa stödformer dokumenteras i barnets plan för småbarnspedagogik eller plan för förskoleundervisning.

Inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen kan barnet få det stöd det behöver utan tidigare stödnivå. Man kan flexibelt röra sig mellan de olika stödnivåerna enligt barnets individuella behov. Det stöd som barnet får som en del av småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen genomförs alltid på ett inkluderande sätt.

När det finns behov av stöd för ett barn, sker planeringen och genomförandet i samarbete med barnet, vårdnadshavare, personal inom småbarnspedagogik, specialläraren inom småbarnspedagogik och andra sakkunniga.

För intensifierat stöd, särskilt stöd samt stödtjänster inom allmänt stöd fattas ett förvaltningsbeslut. Innan förvaltningsbeslutet fattas görs ett hörande med vårdnadshavare. Samarbetet med barnet och vårdnadshavare är viktigt för att behoven ska kunna utredas och genomföras på bästa sätt.

I Korsholms kommun finns åtta speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola. Speciallärarna inom småbarnspedagogik har sitt arbetsrum vid bildningskansliet i ämbetshuset och besöker kommunens daghem, förskolor och vid behov familjedagvården.

Speciallärare inom småbarnspedagogik samarbetar med barnens vårdnadshavare, personal inom småbarnspedagogik och förskola samt övriga sakkunniga såsom barnrådgivning, familjerådgivning, skola, psykologer, terapeuter och sjukhus.

Ni vårdnadshavare får gärna ringa oss.