Raster

Varje dag har eleverna en eller flera raster för fria uteaktiviteter. De olika klassernas rastschema skiljer sig från varandra beroende på olika skollunchtider. Under rasterna finns alltid rastövervakande lärare och ofta en assistent ute på skolgården. Deras uppgift är att kunna ingripa där det behövs stöd och hjälp och för att värna om elevernas trygghet.

Under rasterna är det inte tillåtet för eleverna att avlägsna sig från skolområdet.

Rastaktiviteterna sker under fria former och det är därför viktigt att alla kan samverka och visa hänsyn, samt följa skolans regler. Det ger oss alla bra skoltrivsel!

Under rasterna skall eleverna vara klädda enligt väderlek.