Avgifter

Månadsavgifter för Korsholms kommuns morgon- och eftermiddagsverksamhet

Bildningsnämnden har 20.4.2016 fastställt följande månadsavgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet som ordnas i kommunens regi:

Eftermiddagsverksamhet 100 € per månad
Morgonverksamhet 30 € per månad
Morgon- och eftermiddagsverksamhet 130 € per månad.

Ta kontakt till Folkhälsan i Korsholm, Fritis och Veikids gällande deras avgifter och frånvaro.

Avgiften fastställs utgående från anmält behov, senast i maj, då morgon- och/eller eftermiddagsverksamheten beviljas, utgående från anmält behov. Avgiften kan sänkas eller efterskänkas enligt separat anhållan (se info längre ner).

I månadsavgifterna ingår ett mellanmål varje eftermiddag.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas mellan kl. 7.30 och 17.00.
Väsentliga ändringar i vårdbehovet under läsåret eller uppsägning av platsen, meddelas i god tid skriftligen till upprätthållaren. Ändringarna i morgon- och eftermiddagsverksamheten i kommunens regi görs i Wilma, under ansökningar och beslut, blanketten ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet. Ändringarna träder i kraft från början av följande hela kalendermånad.

Frånvaro för Korsholms kommuns morgon- och eftermiddagsverksamhet

  • Ordnar upprätthållaren verksamhet högst 10 dagar under en kalendermånad, tas endast hälften av fastställd avgift ut. Detta kan eventuellt ske i augusti, beroende på skolans startdatum.
  • Ifall barnet på grund av sjukdom inte kan delta i verksamheten under en längre tid än 10 dagar under en kalendermånad tas endast hälften av fastställd avgift ut. Läkarintyg fodras.
  • Är barnet sjukt en hel kalendermånad tas ingen avgift. Läkarintyg fodras.
  • Deltar barnet av någon annan orsak inte i verksamheten under en hel kalendermånad, tas hälften av månadsavgiften ut.

Beviljande av befrielse från avgift eller nedsatt avgift för Korsholms kommuns-, Folkhälsans-, Fritis- och Veikids morgon- och eftermiddagsverksamhet

Vårdnadshavaren kan anhålla om befrielse från eller nedsättning av avgift oavsett vilken serviceproducent av morgon- och eftermiddagsverksamhet man anlitar. För att bli befriad från avgiften eller beviljas nedsatt avgift ska vårdnadshavaren göra en separat ansökan. Anhållan riktas till Korsholms kommun. Blanketten finns på kommunens webbplats under Grundläggande utbildning, Blanketter.
Beslutet om att sänka klientavgiften med 50 procent eller låta bli att uppbära avgiften kan fattas från början av den månad, som ansökan med tillhörande bilagor har lämnats in till bildningsavdelningen i Korsholms kommun. Beslutet är i kraft högst till slutet av ifrågavarande läsår. Avgiftsfrihet eller -lättnad beviljas inte retroaktivt.
Vid fastställandet av familjestorlek beaktas personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden samt minderåriga barn som bor i samma hushåll och är barn till dessa personer. Vid behov granskas uppgifterna i befolkningsregistret.
Då beslut om nedsatt avgift görs eller då beslut om befrielse från avgift görs, ska som familjens inkomster beaktas de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomsterna samt de skattefria inkomsterna för barnet, dess förälder eller någon annan vårdnadshavare i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden.

Ifall familjens inkomster ändras efter att ett beslut fattats eller familjen växer, ska bildningsavdelningen i Korsholms kommun genast meddelas om saken. Nedsatt avgift eller befrielse från avgiften som beviljats på grund av felaktiga uppgifter kan uppbäras av klienten retroaktiv.

Inkomstgränser från 1.11.2020 Klientavgift –50 % Befrielse från klientavgift
Familjestorlek bruttogräns €/mån bruttogräns €/mån
2 2 104 1 403
3 2 595 1 730
4 3 079 2 053
5 3 286 2 191
6 3 492 2 328

Ansökan görs inte i telefonens Wilma-app utan via en webbläsare t.ex. Firefox eller Google chrome.