Avgifter

Månadsavgifter för Korsholms kommuns morgon- och eftermiddagsverksamhet

Bildningsnämnden har 20.4.2016 fastställt följande månadsavgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet som ordnas i kommunens regi:

  • Eftermiddagsverksamhet 100 €/månad
  • Morgonverksamhet 30 €/månad
  • Morgon- och eftermiddagsverksamhet 130 €/månad.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas mellan kl. 7.30 och 17.00.
I månadsavgifterna ingår ett mellanmål varje eftermiddag.

Avgiften fastställs utgående från anmält behov, senast i maj, då morgon- och/eller eftermiddagsverksamheten beviljas. Avgiften kan sänkas eller efterskänkas enligt separat ansökan (se info längre ner).

Väsentliga ändringar i vårdbehovet under läsåret eller uppsägning av platsen meddelas i god tid skriftligen till upprätthållaren. Ändringarna i morgon- och eftermiddagsverksamheten i kommunens regi görs i Wilma, under ansökningar och beslut, blanketten ”Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet”. OBS! Ansökan görs inte i telefonens Wilma-app utan via en webbläsare t.ex. Firefox eller Google Chrome. Ändringarna träder i kraft från början av följande hela kalendermånad.

Ta kontakt till Folkhälsan i Korsholm, Fritis och Veikids gällande deras avgifter och frånvaro.

Frånvaro för Korsholms kommuns morgon- och eftermiddagsverksamhet

  • Om upprätthållaren ordnar verksamhet högst 10 dagar under en kalendermånad tas endast hälften av fastställd avgift ut. Detta kan eventuellt ske i augusti, beroende på skolans startdatum.
  • Ifall barnet på grund av sjukdom inte kan delta i verksamheten under en längre tid än 10 dagar under en kalendermånad tas endast hälften av fastställd avgift ut. Läkarintyg fodras.
  • Är barnet sjukt en hel kalendermånad tas ingen avgift. Läkarintyg fodras.
  • Deltar barnet av någon annan orsak inte i verksamheten under en hel kalendermånad, tas hälften av månadsavgiften ut.

Befrielse från avgift eller nedsatt avgift

Vårdnadshavaren kan ansöka om befrielse från eller nedsättning av avgift. Rätten till avgiftsbefrielse/nedsättning baserar sig på familjens storlek och inkomstnivå. För att bli befriad från avgiften eller beviljas nedsatt avgift ska vårdnadshavaren fylla i en separat ansökan. Ansökan riktas till Korsholms kommuns bildningsavdelning oavsett vilken serviceproducent av morgon- och eftermiddagsverksamhet man anlitar. Ansökan görs via denna elektroniska blankett.

OBS! Skicka inte in ansökan som gäller följande läsår på vårterminen eftersom inkomstuppgifterna behöver vara aktuella vid tidpunkten för ansökan. Sänd in ansökan i samband med läsårsstart i augusti.

Beslutet om avgiftsbefrielse/nedsättning kan fattas från början av den månad som ansökan med tillhörande bilagor har lämnats in till Korsholms kommuns bildningsavdelning. Beslutet är i kraft högst till slutet av ifrågavarande läsår. Avgiftsbefrielse/nedsättning beviljas inte retroaktivt.

Vid fastställandet av familjestorlek beaktas personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden samt minderåriga barn som bor i samma hushåll och är barn till dessa personer. Vid behov granskas uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Följande inkomstgränser gäller fr.o.m. 1.8.2022:

Inkomstgränser från 1.8.2022 Klientavgift – 50 % Befrielse från klientavgift – 100 %
Familjestorlek bruttogräns €/mån bruttogräns €/mån
2 2 870 1 915
3 2 870 1 915
4 3 080 2 053
5 3 290 2 191
6 3 490 2 328

Då beslut om nedsatt avgift eller beslut om befrielse från avgift görs, beaktas familjens skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt de skattefria inkomsterna för barnet, dess förälder eller någon annan vårdnadshavare i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden.

Ifall familjens inkomster eller familjestorleken ändras efter att ett beslut fattats, ska Korsholms kommuns bildningsavdelning genast meddelas om saken. Nedsatt avgift eller befrielse från avgiften som beviljats på grund av felaktiga uppgifter kan uppbäras av klienten retroaktiv.