Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag beviljas utgående från redovisad verksamhet föregående år samt verksamhetsplanen för kommande år. Om verksamhetsperioden inte följer kalenderåret så beaktas den senast avslutade verksamhetsperioden (enligt § 4 i bokföringslagen är en räkenskapsperiod 12 månader).

Vid fördelningen av verksamhetsbidrag beaktas även den sökandes eventuella subventionerade användning av kommunens utrymmen såsom t.ex. rinkar, gräsplaner, skolutrymmen.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen fördelningsgrunderna för verksamhetsbidragen.

2.1 SPECIFIKA KRITERIER FÖR BERÄKNING AV BIDRAG

IDROTTSVERKSAMHET / BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

  • Registrerad förening, med hemort Korsholm, vars huvudsakliga uppgift enligt stadgan är idrottsverksamhet och/eller barn- och ungdomsverksamhet.
  • Regelbunden, ledd verksamhet
  • Verksamhet som stöder och främjar barn och ungas delaktighet och fritidssysselsättning samt främjar jämlikhet i samhället.
  • Bidrag för idrottsverksamhet kan uppgå till högst 30 % av den sökandes godkända verksamhetsutgifter.

SIMSKOLEVERKSAMHET / FRIA MUSIKSKOLOR

  • Antal deltagare

4H

  • Ledarbidrag

KULTURVERKSAMHET

  • I Korsholm registrerad förening, vars huvudsakliga syfte är konst- eller kulturbetonad verksamhet
  • Mångsidigt och varierat kulturutbud som kommer kommunens invånare till del

2.2 BLANKETTER
• Grundblankett A
• Bilageblanketter:
Blankett B1 – individuell idrott
Blankett B2 – lagidrott
Blankett D – simskoleverksamhet
Blankett E – barn- och ungdomsverksamhet
Blankett H – kulturverksamhet
Blankett L – fria musikskolor

2.3 BILAGOR
• Verksamhetsberättelse, bokslut (resultat- och balansräkning) samt verksamhetsgranskningsberättelse från föregående verksamhetsår
• Verksamhetsplan och budget
• Föreningens stadgar, om dessa ej tidigare inlämnats eller om de uppdaterats