Driftsbidrag

Bidraget beviljas på basen av föregående års användning och verksamhet samt i vilken utsträckning och vilken tidpunkt på året fastigheten används. Vid beviljandet av bidrag beaktas i vilken utsträckning och vilken tidpunkt på året fastigheten används. I hur stor utsträckning(användningstimmar) fastigheten används för ledd barn- och ungdomsverksamhet (= en ledare som närvarar under hela aktiviteten) prioriteras.

Bidrag för föreningshus kan beviljas för utgifter för av ungdoms- eller hembygdsförening ägd fastighet.

Godkända fastighetsutgifter är:
• Värme
• El
• Vatten och avlopp (max. 500 €)
• Försäkringskostnader
• Underhållskostnader (max. 500 €)

Bidraget beräknas utifrån två delar:
• Årligen fastställd procentandel av föregående verksamhetsårs godkända driftskostnader
• Redovisad användningsgrad.

5.1 KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BIDRAG
• Verksamheten i huset bör vara tillgänglig för byns och kommunens invånare.
• Föreningen måste äga fastigheten.

5.2 ÄNDAMÅL FÖR VILKET BIDRAG INTE BEVILJAS
• Museibyggnader, församlingars fastigheter och idrottsföreningars fastigheter
• Grundförbättring och renovering av fastigheterna.
• Om föreningens huvudsakliga verksamhet är uthyrning av fastigheten.

5.3 BLANKETTER
• Grundblankett A
• Bilageblankett C
• Bilageblankett E

5.4 BILAGOR
• Användarhäfte eller annan detaljerad utredning om fastighetens användning
• Verksamhetsberättelse, bokslut (resultat- och balansräkning på kontonivå) samt verksamhetsgranskningsberättelse från föregående verksamhetsår
• Verksamhetsplan och budget för den period för vilken man ansöker om bidrag
• Föreningens stadgar, om dessa ej tidigare inlämnats eller ifall dessa uppdaterats