Driftsbidrag

Beviljas på basen av föregående års användning och verksamhet samt i vilken utsträckning fastigheten används.
Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.

Målgrupp
Ungdoms- eller hembygdsförening med fastighet som ägs och drivs i egen regi.


Driftsbidrag beräknas utgående från:
• Föreningens fastighetskostnader:
o Värme
o El
o Vatten och Avlopp (max. 500 euro)
o Försäkringskostnader
o Underhållskostnader (max. 500 euro).

Egen och extern användning av föreningshuset. Baserar sig på uppgifter ifyllda i Användarhäfte.
Verksamheten som ordnas bör vara tillgänglig för byns och kommunens invånare. Föreningen måste äga
fastigheten.

Ändamål för vilket bidrag inte beviljas
• Museibyggnader, församlingars fastigheter och idrottsföreningars fastigheter
• Grundförbättring och renovering av fastigheterna.
• Om föreningens huvudsakliga verksamhet är uthyrning av fastigheten.

Ansökan
Driftsbidrag för kalenderåret söks via Elektronisk ansökan senast 15.3 kl. 16. Försenade ansökningar behandlas
inte.


Bilagor
• Användarhäfte
• Verksamhetsplan för bidragsåret
• Budget för bidragsåret
• det senaste (undertecknade)
– årsberättelse
– bokslutet (resultaträkning och balansräkning)
– verksamhetsgranskningsberättelse

Om de begärda bilagedokumenten fastställs efter att ansökningstiden går ut, ska ansökningen kompletteras med
bilagadokumenten så fort de är godkända. Bidraget kan betalas först när de fastställda bilagedokumenten har
lämnats in. Bidraget betalas in på det bankkonto som sammanslutningen uppgett i sin ansökan.