Utredningar av höjdnivåer längs Toby å


Under sommaren 2021 utreds höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten längs Toby–Laihela å.

brown tree log on river

Utredningen är en del av åtgärderna i planen för hanteringen av översvämningsrisker i Toby–Laihela ås avrinningsområde för åren 2016–2021.

Toby–Laihela å är en av de österbottniska åarna där ådalen är mycket översvämningskänslig. Översvämningskänsligheten beror bland annat på terrängens flackhet, markanvändningen och de få sjöarna. Området Laihela–Toby–Runsor har angetts som ett område med betydande översvämningsrisk i Finland.

Mer info hittas på NTM-centralens sidor: Höjdnivåerna för byggnader utreds.

Flera nyheter