Smedsby bildningscampus förverkligas enligt användarnas önskemål


Korsholms kommun investerar 32,6 miljoner i ett nytt bildningscampus i Smedsby. Investeringen fördelas på åren 2022–2027.

Skiss över matsal i en skola. Piirrus ruokasalista koulussa.

Interiörbild över hur matsalen som finns placerad i E-delen kan se ut. Bild: Laaja Arkitekter Ab.

Smedsby bildningscampus består av flera byggnader som är sammankopplade med varandra. De nya byggnadsdelarna har en total våningsyta på 10 126 kvadratmeter. Huvudplanerare är arkitektbyrå Laaja Arkitekter Ab.

Bildningscampusets totala våningsyta uppgår till knappa 22 000 kvadratmeter när hela projektet är klart.
Bildningscampuset förverkligas utgående från skisser som omfattats av eleverna och är rektorernas enhälliga förstahandsval.

Utrymmena blir ljusa och öppna

Eleverna har önskat ljusa och öppna utrymmen och korridorer. I bildningscampuset som har två huvudkroppar (W och E) kommer att finns två så kallade ”hjärtan”. Hjärtan är större öppna ytor där elever kan samlas. Utrymmena kan också användas för till exempel föräldramöten, mindre konserter eller i undervisningen.

W-delens hjärta är cirka 165 kvadratmeter stort och E-delens hjärta 222 kvadratmeter. W-delen får överljus för att säkerställa att utrymmet blir ljust.

Skiss över korridor med skåp i en skola. Piirrustus koulukäytävästä jossa kaappeja.
Interiörbild över W-delens hjärta. Bild: Laaja Arkitekter Ab.

Planen som godkändes av kommunfullmäktige 14.3.2022 består av flera bygg- och saneringsskeden:

  1. En nybyggnad på cirka 5 900 kvadratmeter uppförs. I fastigheten ingår klasser för färdighetsämnen och basklasser främst för Mustasaaren Keskuskoulu. Förverkligas 2022–2024.
  2. Stora delar av Korsholms högstadium rivs och en mindre del saneras. En nybyggnad på cirka 4 250 kvadratmeter med kök, matsal och basklasser främst för Korsholms högstadium uppförs. Nybyggnationen förverkligas åren 2024–2026.
  3. En del av Mustasaaren Keskuskoulus nuvarande utrymmen renoveras för att ge utrymmen för skolhälsan och musikinstitutet. Förverkligas 2024–2025.
  4. Smedsby-Böle skola saneras så att både svenska och finska elever i årsklasserna 1–2 får ett eget gemensamt hemområde. Förverkligas 2026–2027.

Material

Flera nyheter