I Korsholm cyklar och går man i rekreations- och motionssyfte


Resultaten från webbenkäten om cykel- och gångvanor i Korsholm är publicerade.

Cyklist på cykelväg en sommardag. Pyöräilijä pyörätiellä kesäpäivänä.

Över 80 procent av de svarande i en webbenkät om cykel- och gångvanor i Korsholm anger att de cyklar eller går i rekreations- eller motionssyfte. Nästan en tredjedel uppger också att de cyklar eller går till hobbyn och evenemang eller när de handlar.

Den främsta orsaken att välja cykel eller att promenera är hälsofrämjande effekter (80 procent), friluftsliv och rekreation (60 procent) och att det är enkelt och smidigt (44 procent).

Enkäten som handlar om utvecklandet av gång- och cykeltrafik i Korsholm genomfördes på webben 7–20.3.2022. Det kom in 807 svar och 84 procent av de svarande bor i Korsholm. Avsikten med den kartbaserade enkäten var att ta reda på deltagarnas nuvarande vanor gällande färdsätt samt kartlägga hinder och möjligheter för cykling och gång.

Svaren bekräftar kända utmaningar

I enkäten kunde svarande ge idéer och ange förbindelsebehov och problematiska punkter på en karta samt skriva fria svar. De viktigaste utvecklingspunkterna i Korsholm är mängden lätt trafikleder, trafiksäkerheten samt cykelledernas koppling till varandra och underhållet. Vägmästare Kjell Sundsten som bekantat sig med resultaten säger att mycket av det som framkom är känt från förr men att det är bra att få bekräftelse av kommuninvånarna.

– Utmanande områden finns till exempel i Singsby–Jungsund–Alskat, Koskö–Karperö, Veikarsvägen, Solf–Sundom, korsningen Petsmovägen-Kvevlaxvägen samt i Västehankmo. Även avsnittet mellan Replot bro och Replot by har nämnts av flera personer samt önskemål om en lätt trafikled från Replot by till hamnen, säger Sundsten.

Ojämnheter och sprickor i beläggningen, vinterunderhållet, önskemål om bättre skyltning samt tekniska utmaningar med att fylla i enkäten är saker som syns i de fria svaren. Fler promenadvägar i Smedsby och leder som anpassats bättre för cykling, till exempel med sneda kantstenar samt även möjlighet till tjänstecykel i Korsholms kommun är också saker som framkommer i enkäten.

– Det har också kommit positiva kommentarer och flera är glada åt att en enkät görs. Vi är tacksamma för alla som deltagit, fortsätter Sundsten.

När det gäller gångtrafiken önskas tryggare promenadstråk, naturnära promenadleder i Smedsby samt bättre underhåll och belysning.

Befrämjandeprogrammet presenteras i juni

Programmet för främjande av cykling och gång ska vara klart i juni. I Korsholm görs det i samarbete med det nordiska företaget Sitowise som specialiserar sig på byggda miljöer. För arbetet har erhållits statsunderstöd för mobilitetsstyrning av transport- och kommunikationsverket Traficom.

Nya lätt trafikleder

I början av sommaren byggs en lätt trafikled längs Bölevägen i Smedsby från Lärkasvägens korsning till Skogsbackens korsning. En plan för lätt trafikled i Solf och Vikby finns framlagd till påseende. En lätt trafikled längs landsväg 717 på avsnittet Göransgård (Höstves) till landsväg 17746 i Golkas Lillkyro ska byggas med början tidigast senhösten 2022.

Flera nyheter