Korsholms första klimatbokslut sammanfattar kommunens viktigaste miljöåtgärder 2021


De viktigaste miljöåtgärderna i Korsholms kommun 2021 var inom energiförsörjning, extern finansiering och strukturering av kommunens klimatarbete. Det här framgår från kommunens första klimatbokslut.

Gröna bollar. Vihreitä palloja.

Fokus i klimatbokslutet ligger på de åtgärder som haft störst betydelse för kommunens klimatarbete under rapporteringsåret:

  • Upphandling av energi har gjorts av producenter som använder sig primärt av förnyelsebara energikällor.
  • Laddstationer för laddning av elbilar har byggts.
  • Kartläggning av attityder och förhållningssätt till hållbarhet och klimatet har gjorts bland elever, förtroendevalda och anställda för att kunna följa upp effekterna av kommunens klimatarbete.
  • Skolornas arbete med hållbar utveckling har systematiserats.
  • Fastighetsverket och Fastighets AB Korsholms Bostäder avvecklar förbrukning av fossila bränslen.
  • Flera satsningar på projekt och samarbeten inom hållbar utveckling har gjorts.
  • Användningen av solenergi har främjats.

Utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala säger att resultaten av arbetet med hållbarhetsfrågor presenteras på ett tydligt och lättöverskådligt sätt i klimatbokslutet samtidigt som det ger tyngd åt klimatarbetet.

– Klimatbokslutet ger kommunens arbete med hållbarhetsfrågor en legitimitet, säger Alaviitala.

Konkreta målsättningar och långsiktigt arbete

Styrkan i kommunens arbete med hållbarhetsfrågor ligger i upplägget och att det finns konkreta målsättningar – både större och mindre – som följs upp.

– Både de som är engagerade och de som tvivlar kan se att arbetet ger resultat. Samtidigt ska vi komma ihåg att det är ett långsiktigt arbete som inte görs i en handvändning, poängterar Alaviitala.

Av de förverkligade åtgärderna som finns nämnda i klimatbokslutet lyfter utvecklingsdirektören speciellt övergången till förnyelsebar energi samt attityd- och kunskapsmätningen bland elever, personal och förtroendevalda.

Långsiktigt arbete

Korsholms kommuns klimat- och energistrategi sträcker sig över åren 2021–2030. För att uppnå målen ser kommunen över arbetsrutiner, beteenden, kommunkoncernens verksamheter samt kommunens roll som upphandlare.

Miljöministeriet delfinansierar kommunens projekt för att bygga upp ett system där man arbetar med konkreta åtgärder för att minska kommunens klimatpåverkan på ett positivt och synligt sätt. Projektet ger förutsättningar för ett målmedvetet klimatfrämjande arbetssätt också i framtiden.

Kommunens arbete med hållbarhetsfrågor presenteras på webbsidan Hållbar utveckling.

– Klimatförändringen påverkar oss alla och därför är det här arbetet viktigt. Vi vill gärna berätta hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor och vad vi uppnår, säger Alaviitala.

Korsholms kommuns klimatbokslut presenterades för kommunstyrelsen 25.4.2022.

Flera nyheter