Småbarnspedagogiken upplevs som trygg och barnen trivs


Det är tryggt att lämna barnet till småbarnspedagogik och förskola i Korsholm och barnen trivs. Det framkommer från den enkät som vårdnadshavare med barn inom småbarnspedagogiken har besvarat under vårvintern.

Valder och Nicklas Nygård.

Småbarnspedagogikens verksamhet utvärderas årligen. I årets enkätsvar gav 97 procent av de svarande högsta eller näst högsta vitsordet på frågan ”Jag kan tryggt lämna mitt barn till småbarnspedagogik/förskolan”. Under de tre senaste åren har de positiva svaren ökat för varje år, vilket gläder Anna Törnroos-Mård som är chef för småbarnspedagogik och förskola.

– Trots två utmanande år på grund av coronan har vi tillsammans med vårdnadshavarna lyckats skapa en bra och trygg vardag för barnen. Vår personal har varit fantastisk, säger Törnroos-Mård.

Anna Törnroos-Mård.
Anna Törnroos-Mård.

Påståendet ”Mitt barn trivs i småbarnspedagogiken/förskolan” fick högsta eller näst högsta vitsordet av 94 procent av de svarande. I många av de positiva kommentarerna berättar vårdnadshavarna hur väl barnen trivs och hur gärna de deltar i verksamheten.

Det påstående som ökat mest i positiv riktning är ”Jag upplever att mitt barns behov och intressen beaktas i verksamheten” där medeltalet ökat från 3,36 (2020) till 4,4 (2022) på skalan 1–5 (1 är sämst och 5 bäst). En förklaring kan vara att formuleringen av påståendet ändrat, tidigare stod det ”Mitt barn har inflytande över verksamheten”. Anna Törnroos-Mård berättar att man också medvetet arbetat aktivt med just denna fråga och på olika sätt lyssnat in barnens önskemål och behov.

– Det är viktigt att barnen och vårdnadshavarna får vara med och påverka innehållet i dagen. Det här har gjorts på olika sätt på olika enheter.

Glädjande med bra betyg

Totalt kom det in 842 svar. En av de som besvarat enkäten är tvåbarnspappan Nicklas Nygård som också är medlem i bildningsutskottet och den vägen fått ta del av resultatet.

– Kommunen har fått jättebra betyg för småbarnspedagogiken och jag är väldigt nöjd med att vi höjt siffrorna tre år i rad, säger Nicklas Nygård.

Nicklas Nygård.
Nicklas Nygård.

Hans yngre son Valder som är fem år går på dagis i Kvevlax och både far och son håller med om att småbarnspedagogiken gör ett gott jobb.

– Vi har varit väldigt nöjda med småbarnspedagogiken och förskolan. Både för åttaåriga Einars del och nu för Valders del.

– Det känns tryggt att hämta barnen hit. Personalen berättar alltid kort om dagen som gått och om det har varit något speciellt.

Sammanfattningen av enkäten

Flera nyheter