Elever i årskurserna 7–9 får gratis skolskjuts från två adresser ­ – kommunen går in för en försöksperiod nästa år


Elever i årskurserna 7–9 med två hemadresser i Korsholm får rätt till gratis skolskjuts från båda hemmen nästa år. Till en början är det frågan om en försöksperiod.

Bland eleverna i årskurserna 7–9 finns cirka 80 elever som har två hemadresser i kommunen. Från och med nästa år får de rätt till skolskjuts från båda hemmen.

På sitt möte 10.10 slog kommunfullmäktige fast att kommunen testar systemet nästa år, för att sedan utvärdera hur det fungerar.

– Det blir en jättefin service för våra invånare, säger bildningsdirektör Denice Vesterback.

Kommunfullmäktige godkände svaret på fullmäktigeledamot Alf Burmans motion med tillägget att försöksperioden kan inledas redan 1.1.2023, förutsatt att det förberedande arbetet inom bildningssektorn tillåter det.

Har bekantat sig med erfarenheterna i Pedersöre

Lagen kräver endast att kommunerna ordnar skjuts från en adress, så det här handlar om extra service från kommunens sida. Förhoppningen är att det nya skolskjutsarrangemanget ska underlätta vardagen i familjer där föräldrarna har delad vårdnad.

Korsholms kommun har bekantat sig med erfarenheterna i Pedersöre där man ifjol gick in för att erbjuda gratis skolskjuts för barn med två hem.

– Där handlade det också om ett försök till en början, men Pedersöre har valt att fortsätta med det, säger Vesterback.

Samma skolskjutskriterier som för andra elever

Vårdnadshavarna kommer att kunna anhålla om skolskjuts från två adresser när det blir aktuellt. För att en elev ska kunna beviljas skjuts från två adresser ska vissa kriterier uppfyllas. Det befintliga upptagningsområdet bör användas, inga nya rutter inrättas och inga förbindelseskjutsar ordnas.

Kriterierna för att få skolskjuts är de samma som för andra elever gällande kilometergräns och farlig skolväg.

Smidigt att ordna skolskjuts från två adresser till Smedsby skolcentrum

Frågan om skolskjuts för elever med två hemadresser har aktualiserats i två separata fullmäktigemotioner. Fullmäktigeledamot Alf Burmans motion gäller elever i årskurserna 7–9 medan fullmäktigeledamot Rebecca Åkers motion handlade om att alla elever, oavsett årskurs, ska ha rätt till gratis skolskjuts från båda hemmen då föräldrarna har delad vårdnad.

I det här skedet kommer försöket ändå bara att gälla årskurserna 7–9 av praktiska och ekonomiska orsaker. Linjetrafiken och annan upphandlad taxitrafik trafikerar till Smedsby skolcentrum från alla delar av kommunen, vilket gör det rätt smidigt att ordna skolskjuts från två adresser för de elever som går i årskurserna 7–9.

Skolskjutskriterierna ses över i december

När det gäller skjuts för eleverna i årskurserna 1–6 skulle kommunen däremot behöva inrätta nya rutter, upphandla mer taxitrafik och inte kunna använda befintlig linjetrafik.

– Det är en mycket större operation, konstaterar Denice Vesterback.

Svaret på motionen om skolskjuts från två adresser är en del av revideringen av kommunens skolskjutskriterier.

– Bildningsutskottet ser över skolskjutskriterierna i december – bland annat kilometergränsen och kriterierna för farlig skolväg vad gäller rovdjur, säger Vesterback.

 

Flera nyheter