Kommunfullmäktige fastslog budgetramarna för år 2024


Kommunfullmäktige har fastslagit budgetramarna för år 2024. Målsättningen med budgeten för år 2024 är att uppvisa ett nollresultat och att årsbidraget ska vara cirka tio miljoner euro.

Fullmäktigemöte

Korsholms kommun har en god utveckling gällande skatteinkomsterna, men den preliminära beräkningen över statsandelarna 2024 visar en minskning på över 2,6 miljoner euro. Kollektivavtalsuppgörelserna 2023 kommer också att ha en stor inverkan på personalkostnaderna både 2023 och 2024.

Kommunstyrelsens förslag till budgetram visade ett underskott på cirka 2,5 miljoner euro och ett årsbidrag på 7,2 miljoner euro, trots att alla aviserade kostnadsökningar från nämnder och utskott inte hade tagits med. En kommun av Korsholms storlek borde ha ett årsbidrag på minst tio miljoner euro.

Årsbidraget anger hur mycket internt tillförda medel som finns kvar att användas för investeringar, placeringar och amorteringar efter att de löpande utgifterna har betalats.

Fullmäktige beslöt på sitt sammanträde den 12 juni att godkänna fullmäktigeledamot Kenth Nedergårds förslag efter två omröstningar. Nedergårds förslag var att målsättningen vid uppgörandet av budgeten för år 2024 är att budgetårets resultat blir ett nollresultat. Årsbidraget bör uppgå till cirka tio miljoner euro för att den planerade investeringstakten ska vara möjlig.

Balanseringsåtgärder krävs

Det kommer att krävas åtgärder för att få kommunens ekonomi i balans nästa år. Nämnderna och utskotten har uppmanats att lämna in förslag på anpassningsåtgärder till ekonomidirektören. En uppdaterad konsultrapport över möjliga balanseringsåtgärder för Korsholms kommuns ekonomi blir klar i juni och den kommer också att beaktas i det kommande budgetarbetet.

– Likt i resten av samhället väntar några ekonomiskt tuffa år för Korsholms kommun. Förtroendevalda, tjänsteinnehavare och personal har nu ett stort ansvar att tillsammans söka lösningar som leder till att målsatt budgetram kan hållas, säger fullmäktigeordförande Christoffer Ingo.

– Samtidigt är det på basis av kommunfullmäktiges diskussion alldeles klart att Korsholms kommun satsar för att trots tuffare tider vara en plats dit nya invånare och företag vill flytta och befintliga invånare och företag trivs och mår bra, säger han.

Christoffer Ingo (arkivbild). Foto: Ann-Britt Pada

Alla nämnder och utskott ska i sin budgetberedning inför 2024 mycket tydligt motivera eventuell ny verksamhet.

Nämnderna och utskotten ska fortsättningsvis trygga ett tillräckligt högt årsbidrag genom att utveckla den sektoröverskridande verksamheten. Sektorerna uppmanas också att kritiskt granska varje investeringsprojekt och göra tydliga prioriteringar.

Flera nyheter