Korsholms kommun gjorde ett överskott på drygt 4,9 miljoner euro år 2023


Korsholms kommuns bokslut för år 2023 är klart. Resultatet blev ett överskott på drygt 4,9 miljoner euro.

rondell

Kommunstyrelsen föreslår att 1,5 miljoner euro av överskottet för år 2023 överförs till en investeringsreserv för Korsholms bildningscampus. Det resterande överskottet överförs till balansräkningen som räkenskapsperiodens överskott.

Det innebär att det ackumulerade överskottet nu är cirka 16,1 miljoner euro.

Årsbidraget är 14,5 miljoner euro, vilket är en ökning med ca 3,5 miljoner euro jämfört med år 2022.

Årsbidraget anger hur mycket internt tillförda medel som återstår att användas för investeringar, placeringar och amorteringar efter det att de löpande utgifterna har betalats.

Ökande befolkning och mycket gott sysselsättningsläge

Befolkningsantalet i kommunen visade ett uppsving under 2023. Ökningen under 2023 var 95 personer eller 0,5 procent.

Sysselsättningsläget i kommunen är fortsättningsvis på en mycket god nivå. Arbetslösheten i december 2023 var 4,1 procent, men till exempel i maj var den så låg som 2,9 procent.

Vad gäller skatteinkomsterna var 2023 ett undantagsår. Från och med 2023 tillämpades skattesatsen 8,11 procent då den innan social- och hälsovårdsreformen var 20,75 procent. Det här gjorde att kommunalskatteinkomsterna för 2023 blev betydligt större än vad som kan räknas som en normal nivå i kommunerna efter social- och hälsovårdsreformen, eftersom det i början av år 2023 ännu flöt in skatteinkomster med den högre skattesatsen.

Kommunens skuldbörda ökade ifjol med 7,36 miljoner euro till cirka 95,4 miljoner euro. Skuldbördan per invånare uppgick vid slutet av år 2023 till 4 830 euro per invånare.

Bokslutet behandlades i kommunstyrelsen den 25 mars och behandlas i kommunfullmäktige i juni.

Flera nyheter