Elevrådet

Vid skolan finns ett elevråd som består av elever från årskurserna 4–6. Varje klass representeras av en elev som väljs av klasskamraterna.

Rådet samlas på bestämda mötestider och diskuterar aktuella saker i skolan. Rådet utser inom sig ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör och informationsansvarig. Mötena protokollförs och rådet har även en egen ekonomi att sköta.

Rådets huvudsakliga uppgift är att arbeta för en god stämning och trivsel i skolan. Rådet framför elevernas åsikt direkt till skolans rektor i olika frågor.