Specialundervisning

Stödundervisningen är avsedd för elever som tillfälligt har blivit efter i sina studier eller av någon annan orsak är i behov av särskilt stöd. Behovet av stöd anknyter ofta till något läroämne. Vanligtvis ges stödundervisningen av elevens klasslärare. Om det inte går att ordna med klassläraren kan även en annan lärare ge stödundervisning för eleven.

Initiativet om behov av stödundervisning kan tas av lärare, elev eller förälder. Stödundervisningen hålls främst utöver elevens lektioner antingen på morgonen eller efter skoldagens slut.

Trestegsstödet

Trestegsstödet indelas i allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.

Alla elever har rät till allmänt stöd så snart behov uppstår. Allmänt stöd är det stöd som eleven får i klassen för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Alla lärare som undervisar eleven ansvarar för det allmänna stödet. Om eleven behöver regelbundet stöd eller flera olika stödformer samtidigt skall han/hon få intensifierat stöd. Detta föregås av en pedagogisk bedömning, som innehåller en utvärdering av det allmänna stöd som eleven fått samt en beskrivning av elevens stödbehov framöver. Vårdnadshavaren deltar inte i den pedagogiska bedömningen, men informeras och delges innehållet. Den pedagogiska bedömningen behandlas i ett yrkesövergripande team som tar ställning till om eleven undervisas inom det allmänna stödet eller inom det intensifierade stödet.

Det intensifierade stödet är mer omfattande och långsiktigt än det allmänna stödet. Syftet är att stöda elevens lärande, skolgång och utveckling systematiskt. Eleven undervisas enligt en ”Plan för elevens lärande”. Det intensifierade stödet ges inom allmänundervisningen och eleven följer den allmänna läroplanen. Plan för elevens lärande görs av elevens lärare i samarbete med eleven och vårdnadshavaren. Personer som ansvarar för elevvårdstjänster kan också vid behov delta vid uppgörande av planen. Planen är alltid tidsbunden och det är inte möjligt att individualisera lärokursen inom det intensifierade stödet. En plan för elevens lärande kan också användas inom det allmänna stödet.

Om det intensifierade stödet inte är tillräckligt kan eleven få särskilt stöd. Detta föregås av en pedagogisk utredning som görs i samarbete mellan elevens lärare och eventuella andra sakkunniga. Eleven och vårdnadshavaren deltar i den pedagogiska utredningen. Den pedagogiska utredningen behandlas i ett yrkesövergripande team. Teamet tar ställning till om eleven fortsätter inom det intensifierade stödet eller det särskilda stödet. Särskilt stöd ges elever som inte i tillräcklig utsträckning når målen för tillväxt, utveckling och lärande trots att allmänt och intensifierat stöd givits. Eleven undervisas enligt en ”Individuell plan för hur undervisningen ska ordnas” (IP).

För att en elev ska få undervisning inom det särskilda stödet krävs ett beslut om särskilt stöd. Det är ett förvaltningsbeslut som fattas av bildningsdirektören. Innan beslutet fattas ska eleven och vårdnadshavaren höras och en pedagogisk utredning utarbetas. Vårdnadshavaren har rätt att överklaga beslutet om särskilt stöd. Individualisering av en lärokurs och studier enligt verksamhetsområde förutsätter ett beslut om särskilt stöd.