Byautvecklingsstöd till föreningar och sammanslutningar


Föreningar och sammanslutningar i Korsholm eller som har verksamhet inom kommunen kan nu ansöka om stöd för byautveckling på upp till 10 000 euro. Mer information och anvisningar för hur man söker hittas här.

Vägar

Korsholm är de livskraftiga byarnas kommun. För att det ska vara fallet även i framtiden vill kommunen nu sporra föreningar och sammanslutningar till att utveckla sin by och aktivera dess invånare.

Detta görs genom att samhällsbyggnadsnämnden delar ut ett kommunalt utvecklingsstöd på 50 000 euro under år 2021. Stödet kan sökas två gånger under året ifall pengar finns kvar för en andra utdelningsomgång. Stödet är tänkt för investeringar eller som komplement till redan existerande finansieringskällor i större projekt som utmynnar i en investering. Maximibeloppet är 10 000 euro per projekt. Medel för byautveckling beviljas i första hand för projekt i de byar som inte är definierade som kommundelscentrum. Som delcentrum räknas Solf, Helsingby, Smedsby, Kvevlax, Karperö och Replot. Vi uppmanar ändå alla projekt att lämna in en ansökan.

Ansökningskrav, ansvar och rapportering
Endast föreningar och sammanslutningar som antingen är registrerade i Korsholm eller har verksamhet inom kommunens gränser har rätt att söka byautvecklingsstöd.

Därtill ska följande krav uppfyllas av den sökande föreningen eller sammanslutningen:

Den sökande föreningen eller sammanslutningen har fattat beslut om projektansökan.
(Lämnas in antingen i samband med ansökan eller som kompletterande handling senare)

Projektet innefattar en investering.

Projektet ska genomföras inom ett år från att stödet betalats ut.

Projektet har som syfte att utveckla byn och/eller aktivera dess invånare.

Den sökande eller annan part (inte kommunen) ansvarar för säkerheten, driften och underhållet av projektets slutprodukt. En redogörelse för hur detta kommer skötas måste lämnas in.

Den sökande ansvarar för att alla för projektet relevanta dokument, utredningar, handlingar, tillstånd med mera ansöks eller lämnas in till berörda myndigheter. (Är särskilt viktigt ifall något byggs.)

Den sökande förbinder sig till att lämna in en slutrapport över projektet då det avslutats samt en redovisning för hur det utbetalade stödet användes. Stödet kan återkrävas om det inte används för det beviljade ändamålet.

Ansökan
Ur den formulerade ansökan ska det framgå följande:

Storleken på stödet man söker samt precisering till vad det ska användas till.
En helhetsbeskrivning av projektet samt hur och av vem det ska genomföras.
Motivering av varför detta projekt ska beviljas stöd och hur viktigt stödet är för projektet.
Redogörelse för övriga understöd som sökts och som beviljats samt de beviljade stödens storlek.
Projektets tidtabell och när vilka skeden är planerade att utföras.
Lista på eventuella myndighetstillstånd som krävs för projektet.

Handlingar som ska lämnas in
Följande handlingar ska bifogas till ansökan:

1) Ansökan.
2) Ifylld ansökningsblankett. (Mall hittas här: Stöd för byautveckling.)
3) Budget för innevarande verksamhetsår.
4) Totalbudget för projektet där antalet talkotimmar tydligt framgår.
5) Bokslut samt revisionsberättelse från föregående verksamhetsår. (Gäller inte nygrundade)
6) Redogörelse för hur säkerheten, driften och underhållet av projektets slutprodukt sköts efter att projektet är avslutat.
7) Den sökande föreningen eller sammanslutningen har fattat beslut om projektansökan.
(Lämnas in antingen i samband med ansökan eller som kompletterande handling senare)

Bedömningskriterier
En tjänsteinnehavargrupp tillsätts av kommundirektören. Gruppen bedömer ansökningarna. I bedömningen av ansökningarna ges poäng på en skala från 1–5 för varje av följande punkter:

1) Hur viktigt projektet är för byn.

2) Hur stor allmännyttan är efter att projektet är slutfört.
Exempelvis har något som kan användas av alla byinvånare kostnadsfritt en större allmännytta än något som bara en del av invånarna kan använda sig av eller om användningen kostar.
Något som skapar synergier i fler än en by i området ger också ett högre poängvärde.

3) Hur projektet sysselsätter och samarbetar under projekttiden.
Exempelvis ger ett stort antal talkotimmar och/eller en hel- eller deltidsanställning ett högre poängvärde.

(OBS: byautvecklingsstödet får inte användas till lönekostnader eller arvoden för projektledning. Däremot kan det användas till köp av byggtjänster som är nödvändiga för projektets genomförande.)

4) Har projektet efter slutförandet en sysselsättande/aktiverande effekt?
Ifall svaret är ja, så görs bedömningen utgående från i vilken utsträckning det sysselsätter/aktiverar.

5) Beaktande av hållbar utveckling och synergier under projektet och i dess slutprodukt.
Poäng ges för hur miljö- och/eller klimatsmarthet kommer beaktas för genomförandet av projektet samt i vilken utsträckning slutprodukten ger miljö- och/eller klimatsmarta synergier.
Synergier och samarbete byar emellan ger även ett högre poängvärde.

Ansökningsförfarande, tidtabell och utbetalning
Ansökan om byautvecklingsstöd söks genom att lämna in en ansökan med alla tillhörande bilagor per e-post till kommunens registratur, info@korsholm.fi, före den 26.5.2021 kl. 16.

Man kan även lämna in ansökan per post till nedanstående adress.
Då ska ansökan vara kommunens registratur tillhanda före den 26.5.2021 kl. 16.

Ansökningarna jämte bilagor skickas till Korsholms kommun/Registraturen,
Centrumvägen 4, 65610 Korsholm. Försenade ansökningar förkastas.

Vem som beviljas stöd besluts av samhällsbyggnadsnämnden senast den 23.6.2021.

Utbetalning av stöden sker efter att samhällsbyggnadsnämndens beslut vunnit laga kraft.   

Vid frågor kontakta:
Utvecklingsdirektör, Mikael Alaviitala:
mikael.alaviitala@korsholm.fi, tel. 0447271210

Näringslivschef, Henna-Maija Sumuvuori:
henna-maija.sumuvuori@korsholm.fi, tel. 044 4249109

Flera nyheter