Liftis linjenät har offentliggjorts – de nya linjerna möjliggör smidigare resor än tidigare


Korsholms kommuns och Vasa stads gemensamma regionala kollektivtrafik, Lifti, inleder sin verksamhet i augusti nästa år. Målet med förnyelsen är att det ska bli smidigare än tidigare att resa, att resetiderna blir kortare och att turintervallerna i synnerhet under rusningstid blir tätare. Liftis linjenät offentliggörs redan nu, så att invånarna hinner bekanta sig med de nya rutterna i god tid.

Karta, kartta. Text: Lift. Teksti: Lifti.

Det främsta målet med den nya regionala kollektivtrafiken är att underlätta kommunbornas vardag och möjliggöra smidigare resor än tidigare mellan bostadsområden, arbetsplatskoncentrationer och andra centrala objekt.

Vid planeringen av linjerna beaktades bl.a. hur många som bor i de olika områdena, utvecklingen i bostadsområdena samt de mest betydande arbetsplatskoncentrationerna nu och i framtiden. Vidare hade t.ex. utvecklandet av centralsjukhusområdet samt skolornas och läroinrättningarnas läge stor betydelse när de mera exakta rutterna övervägdes.

– I och med Lifti kommer servicenivån på Vasaregionens kollektivtrafik att bli märkbart bättre. Vi försökte beakta olika behov vid planeringen av linjenätet och förhoppningsvis kommer allt flera i fortsättningen att uppleva bussen som ett beaktansvärt alternativ till den egna bilen eller andra fordon, säger kollektivtrafikplanerare Anastassia Backlund.

Från ringlinjer till pendellinjer

Den synligaste förändringen för Lifti är övergången från de nuvarande långa ringlinjerna till tydliga pendellinjer, där bussarna kör fram och tillbaka längs samma rutt. De nya linjerna trafikerar så gott som utan undantag via centrum av Vasa, vilket betydligt ökar antalet direkta och snabba förbindelser genom centrala Vasa.

Från och med augusti utgörs Vasaregionens lokaltrafik av åtta regelbundet trafikerande pendellinjer, en direkt tur inom arbetsresetrafiken från Västervik och Gerby till Runsor samt två skolturer.

Senare offentliggörs också regionala turer mot Malax och Lillkyro. Trafikeringen av dessa sköts genom en gemensam upphandling av NTM-centralen i Södra Österbotten och Vasa stad.

Nu hittar du det nya linjenätet i karttjänsten. Där hittar du också en närmare beskrivning av varje linje med en förteckning över hållplatserna.

Det årliga antalet körkilometer ökar enormt

Målet med förnyelsen av linjenätet är att förbättra den nuvarande servicenivån, dvs. utöka trafikeringstiderna, göra turerna tätare och resetiderna snabbare. Det nya linjenätet är också betydligt tydligare och rätlinjigare än det nuvarande.

– Bussarnas årliga körkilometrar ökar från nuvarande cirka en miljon till cirka två miljoner kilometer i och med ändringen. Detta beskriver väl ändringens omfattning och den kännbara förbättringen av servicenivån, berättar Backlund.

– Vi vill dessutom göra kollektivtrafiken exaktare och pålitligare samt rutterna lättare att förstå för användaren. Även vid planeringen av tidtabellerna har principen om fasta minuter i regel följts, dvs. avgångarna sker vid samma minuttal varje timme, fortsätter hon.

Linjereformen medför lättnader i synnerhet i trafiken under rusningstid, då utbudet av turer ökar med cirka hälften från Korsholms och Vasas nuvarande 542 hållplatser.

De mest positiva verkningar riktas mot de områden som har mest efterfrågan på kollektivtrafik. Förbättringen ses tydligast i centralsjukhusområdet, dit utöver den specialiserade sjukvården också Vasas primärvårds- och socialvårdsservice kommer att koncentreras då den nya sjukhusbyggnaden blir klar.

– I och med Lifti kommer en buss att avgå från centralsjukhusets hållplatser nästan var femte minut under rusningstider, då det nuvarande turintervallet är 25 minuter, förtydligar Backlund.

Det kommer att bli stora förbättringarna i områdena Smedsby, Vasklot, Korsnäståget, Gamla Vasa samt Dragnäsbäck, Gerby och Västervik.

I och med att linjenätet blir rätlinjigare kommer utbudet av turer också att försämras på en del hållplatser och en liten del av dem utgår från den regelbundna trafiken.

Smedsby blir en fastare del än tidigare av kollektivtrafiken i regionen

Korsholm och Vasa har förbundit sig till gemensam kollektivtrafik på sitt behörighetsområde, vilket gör att även det område där Korsholms centrumfunktioner ligger, Smedsby, i fortsättningen är en naturlig del av Vasaregionens gemensamma lokaltrafik.

Från och med augusti kör bussarna från Smedsby till Stenhaga, Centrum och Vasklot betydligt oftare än tidigare. Även trafikeringstiderna blir betydligt längre: i fortsättningen trafikerar bussarna till kl. 21.30, då den sista turen från Smedsby för närvarande avgår redan kl. 18.30. I framtiden kan linjen förlängas i riktning mot Kvevlax eller Karperö och Replot.

– I och med förändringen får vi tätare turintervall på Smedsbylinjen, vilket betjänar områdets invånare betydligt bättre. Det viktigaste är att ändringen gör det möjligt att i framtiden utvidga området för lokaltrafiken, minska överlappningar i trafiken samt att behandla invånarna bättre och mera jämlikt, konstaterar Korsholms kommuns näringslivschef Henna-Maija Sumuvuori.

Tidtabellerna offentliggörs i god tid före augusti

Förberedandet av Lifti framskrider intensivt fram till början av augusti. Trafikidkaren byts i juli och det nya linjenätet tas i bruk i samband med vintertidtabellerna.

– Vi håller just på och upphandlar nya bussar och färdigställer de appar som kunderna kommer att se och vi uppdaterar bakgrundssystemen och biljettförsäljningen. I det följande koncentrerar vi oss på att göra upp tidtabellerna, och de kommer att offentliggöras i god tid innan trafikeringen inleds, berättar Backlund.

Backlund hoppas att folk ska ta sig tid att bekanta sig med de nya linjerna i god tid innan Lifti inleder sin verksamhet.

Bekanta dig med Liftis linjenät och rutter

Flera nyheter