Moderna digitala metoder i undervisningen i Korsholm


I Korsholm implementeras som bäst en digital lärstig inom samtliga svensk- och finskspråkiga grundskolor och förskolor samt inom småbarnspedagogiken. Den digitala kunskapen ska vara ett redskap i elevens skolvardag och ska inte ses som fristående kunskap. Den digitala lärstigen utarbetades våren 2021 av kommunens IT-tutorer tillsammans med en så kallad DigiEko-grupp.

Barn håller i en lärplatta. På golvet ett runt klot. Lapsi pitää tablettia kädessä. Lattialla pieni pyöreä pallo.

Den digitala lärstigen i Korsholm godkändes av bildningsnämnden 15.6.2021. Lärstigen är konkret och uppspjälkat i olika delområden som följer undervisningsplanen. Till exempel inom småbarnspedagogiken för barn i 1–3 årsåldern ser lärstigen ut på följande sätt:

Teknisk kompetens och baskunskap
Bekantar sig med en lärplatta tillsammans med en vuxen.
Uppmärksammas på en varsam hantering av digital utrustning, t.ex. vid laddningssituationer.

Text-, bild- och ljudbehandling samt presentationsverktyg
Tar del av den digitala dokumentationen av lärprocessen som personalen gör.
Stöds vid inlärning med hjälp av appar, t.ex. vid språk- och motorikinlärning.

Programmering och grafisk planering
Uppmärksammas på ordningsföljder i vardagen, tex. att klä på sig i rätt ordningsföljd d.v.s. analog programmering.

Informationskompetens, informationssökning och källkritik
Prövar på att tillsammans med en vuxen hitta information på internet.

Netikett och datasäkerhet
Introduceras till att använda digitala verktyg på ett mångsidigt och tryggt sätt.

Kommunikation och nätverksbildande
Tar del av dokumentationen av sin egen lärprocess.

Hälsa, välmående och ergonomi
Uppmuntras till rörelseglädje med hjälp av t.ex. appar och videor.

Bekanta dig med digitala lärstigen

Implementering av den digitala läroplanen

Lärmiljö-projektet MODIM – moderna digitala metoder i Korsholm 2021–2023 – fokuserar på att utveckla och implementera valda delar av läroplanen. Fokus ligger på robotprogrammering, spelbaserad undervisning, virtuell verklighet (VR, Virtual Reality) och förstärkt verklighet (AR, Augmented Reality).

Läs mer om projektet Moderna digitala metoder i Korsholm

Robotprogrammering sker på olika sätt beroende på barnens ålder. Inom förskolan används robotmöss, årskurs 3–6 använder Sphero Bolt-robotar med vilka barnen lär sig blockprogrammering och i årskurs 7–9 går undervisningen över till en mera avancerad blockprogrammering.

En av eldsjälarna bakom projektet i Korsholm är projektkoordinator och it-tutor Anette Hjerpe.

Anette Hjerpe tar av sig de virtuella glasögonen.

– Efter förra veckan då vi ordnade pröva på-workshops för lärare ökade bokningen av
robotutrustningen märkbart. Efter en första kontakt med digitala verktyg vill många ta det i bruk i
undervisningen, säger Hjerpe.

Tidigare erfarenhet tas tillvara

Via MODIM-projektet vill Hjerpe och övriga aktiva sprida den kunskap som Smedsby-Böle skola fått
genom två stora Erasmus+ projekt som skolan deltagit i tidigare, nämligen EARLY och VEGA.

EARLY var ett robotprogrammeringsprojekt där ett av slutresultaten var tutorials och
undervisningssekvenser som publicerades på en webbsida. Också Smedsby-Böle skola har publicerat
material på sidan.

EARLY tilldelades i oktober 2021 European Innovative Education Award för sina
insatser inom skolutveckling med motiveringen ”This project has broken the mould in education and can serve as a source of inspiration for others, to make teaching and learning more engaging, participatory and inclusive”.

Bekanta dig med EARLY:s webbsida

VEGA-projektet pågår fortfarande parallellt med MODIM. I VEGA ligger fokus på spelbaserat lärande
och virtuell verklighet. På VEGA:s webbsida finns redan undervisningssekvenser inom VR.

Bekanta dig med VEGA:s webbsida

Kvinna med apparat framför ögonen ser mot en skärm. Nainen, jolla laite silmien edessä katsoo näyttöä päin.
Virtuell verklighet används också i undervisningen. Här tittar Anette Hjerpe in i människokroppen.

Konkreta mål inom MODIM

I MODIM-arbetsgruppen som påbörjat sitt arbete i höst ingår lärare från alla stadier inom den
grundläggande utbildningen från såväl svenska som finska skolor. Arbetsgruppens uppgift är bland
annat att:

  • fånga upp kunskap som finns ute på skolorna
  • fortbilda sig själv inom ämnet genom workshops och studiebesök
  • sprida kunskapen vidare ut till fältet
  • leda workshops på egna skolor samt fungera som hjälpledare vid kommunala och regionala
    workshops
  • nätverka med Erasmus partners inom EARLY och VEGA
  • bygga upp en webbsida där allt dokumenteras och där det finns länkar till användbara sidor
    inom temat.
Grupp med människor håller i runda bollar och plattor. Ryhmä ihmisiä, jotka pitävät palloja ja tabletteja käsissään
En del av MODIM-arbetsgruppen. Från vänster: Andreas Björkholm, Urban Mietala, Teemu Rantala, Anna Nylund, Erica Dahlback och Tuomo Mäki-Maunus.

DigiEko

Personal från småbarnsundervisningen och den grundläggande undervisningen i Korsholm har ingått i
en DigiEko-grupp under ledning av och i samarbete med Centret för Livslångt Lärande (CLL) vid Åbo
Akademi. DigiEko fortbildningshelheten började i november 2020 pågår till utgången av 2021.

Målsättningen med DigiEko är att inom sex kommuner i Svenskfinland stöda utarbetandet och
utvecklandet av digitala ekosystem för en ökad jämlikhet. Syftet med DigiEko-gruppen har varit att ge
kommunerna bättre redskap för att i samarbete göra upp egna digitala lärstigar. Gruppen har bland
annat arbetat med den nationella läroplanens innehåll, multilitteracitet och nylitteracitet.

Flera nyheter