Beslut från fullmäktiges budgetsammanträde 2021


Kommunfullmäktige i Korsholms kommun har valt Otto Domars till välfärdsdirektör i Korsholms kommun. Valet gjordes på fullmäktiges sammanträde 15.11.2021. På sammanträdet inrättades även en tjänst som IT-chef. Budgeten för år 2022 och investeringsprogrammet 2022–2026 godkändes och skattesatsen för år 2022 slogs fast. Inkomstskattesatsen bibehölls år 2022 på nuvarande nivå, 20,75 procent.

Otto Domars.

Kommunfullmäktige valde politices magister Otto Domars till välfärdsdirektör i Korsholms kommun. Beslutet fattades efter omröstning. Domars fick 30 röster, Niklas Granö fick 8 röster och Marcus Beijar fick 5 röster. Tjänsten söktes av 12 personer. Till reserv valdes Marcus Beijar.

Fullmäktige beslöt att en ny tjänst som IT-chef i Korsholms kommun inrättas från och med 1.12.2021. IT-chefen är chef över kommunens IT-avdelning och har det övergripande ansvaret för bland annat kommunens IT-verksamhet och dess utveckling samt informationssäkerhet och dataskydd.

Budgeten godkändes med några tillägg i investeringsdelen

Fullmäktige godkände budgeten för år 2022, ekonomiplanen 2023–2024 och investeringsprogrammet 2022–2026. Det totala verksamhetsbidraget år 2022 uppgår till 116,6 miljoner euro. Verksamhetsbidraget finansieras med skatter och statsandelar. Resultatet är ett överskott på cirka 580 000 euro. I budgeten ingår ett separat moment på 64 miljoner euro för Österbottens välfärdsområde som utgör Korsholms kommuns betalningsandel för den social-, primär-, och specialsjukvård som kommunens invånare behöver. I investeringsbudgeten gjordes följande tillägg: Utbyggnad av vägbelysning 50 000 euro varje år åren 2022–2026 samt en höjning av grundförbättringen av enskilda vägar till 100 000 euro per år åren 2023–2026. Anslaget på 250 000 för renovering av sportstugor flyttades från år 2024 till 2023.

Den största investeringen i budgetförslaget är Korsholms bildningscampus, som innebär en förnyelse av stora delar av dagens skolcentrum i Smedsby. Som helhet kommer detta projekt att bli kommunens största investering någonsin. I budgeten ingår för bildningscampuset ett anslag på 26,3 miljoner euro utspritt över åren 2022–2026.

Inkomstskattesatsen och fastighetsskatteprocentsatserna oförändrade

Inkomstskattesatsen i Korsholm har varit 20,75 procent sedan år 2014 och bibehålls även år 2022. I praktiken är skattesatsen på samma nivå även år 2023 eftersom kommunerna då inte har möjlighet att ändra kommunalskattesatsen. Även fastighetsskatteprocentsatserna bibehålls oförändrade under år 2022.

Flera nyheter