Renoveringen av kulturhuset fortsätter inomhus


Inom november blir huvudbibliotekets vattentak klart och byggställningarna som sedan sommaren omgärdat kulturhuset i Smedsby plockas ner. Förnyandet av taket ingår i en större helhet, takbytet är det första av totalt tre byggskeden. De följande skedena sker inomhus, först renoveras biblioteket och sedan vuxeninstitutet.

Byggnad omgärdad av byggställningar.. Rakennustelineitä ympäröivä rakennus.

En orsak till renoveringen är att inomhusluften i fastigheten innehåller för mycket fibrer.

– Vår strategi är att inte enbart åtgärda det uppkomna problemet utan försöka hitta bakomliggande orsaker, säger Johan Klemets som är kommunens projekteringsingenjör med inriktning på inomhusluftrelaterade åtgärder.

Johan Klemets.
Johan Klemets.

Kulturhuset har även i många år varit utsatt för vattenläckage, främst i fogen mellan biblioteket och vuxeninstitutet. I samband med takbytet görs även vissa ändringar i takkonstruktionen för att förbättra vattenflödets väg ner mot marken. Lutningen på taket i den lägre delen, mellan de två högre huskropparna, har gjorts brantare och en ny vattenränna byggs på kanten av bibliotekets tak för att mindre mängd vatten ska hamna på det lägre taket mellan huskropparna.

Grupp med människor på ett tak som har presenning över sig. Ryhmä ihmisiä katolla, jonka päällä on pressu.
På vattentaket görs de sista reparationerna.

Inomhus pågår som bäst reparationer i den del av kulturhuset som omfattar biblioteket. Golvmattorna som är ursprungliga byts ut i kontorsutrymmen och i sociala utrymmen.

– Vi bytte mattan i bibliotekssalen för några år sedan så den gör vi inget åt i detta skede. Men i övriga utrymmen känner man att golvmattorna luktar, säger Klemets.

Materialet i ursprungsmattorna innehåller ett lim, som när det kommer i kontakt med fukt och betong med lågt pH-värde, ger upphov till en kemisk nedbrytning som börjar lukta och kan irritera andningsorganen. Ytorna i utrymmena som åtgärdas ska också målas och anslutningen mellan vägg och golv tätas. Också innertaken förnyas.

Maskin med rör i ett rum som renoveras. Kone, jossa putki huoneessa jota korjataan.
Personalutrymmena får ny golvmatta och målas. Också innertaket förnyas.

Renoveringen av biblioteket beräknas vara klart ett par veckor in i januari 2022.

Till sist renoveras vuxeninstitutets utrymmen inomhus. Det skedet påbörjas när biblioteket är klart. Där byts också mattor i vissa utrymmen, ventilationsmaskinen blir ny och väggar och tak målas.

– Den största synliga förändringen är att vi byter ut den innervägg som bildades av gamla fasaden när fastigheten byggdes ut 2006, säger Klemets.

Stenvägg som byts mot en ny, slät vägg.

Stenväggen är fuktig och tas bort som en förebyggande åtgärd för att undvika problem framöver.

I fastigheten görs även elarbeten och brand- och nödbelysningarna förnyas. Den totala budgeten uppgår till 1,3 miljoner euro. Bibliotekets öppettider påverkas så att det undantagsvis öppnar först kl. 12 vardagar under tiden 4–19.11. Vuxeninstitutets verksamheter flyttar till andra utrymmen medan renoveringen pågår i vuxeninstitutet och under våren 2022 är Korsholmssalen ur bruk.

Flera nyheter