Det kommer en ny grundavgift för tillsynen av de verksamheter som ska anmälas till hälsoskyddsmyndigheterna


Badstrand med brygga

Avgifterna för tillsyn enligt hälsoskyddslagen (763/1994) har utvidgats till att innehålla en årlig grundavgift. Grundavgiften tas ut av de verksamhetsställen och verksamheter som definieras i lagen från och med början av 2022. Avgiften är av skattenatur och dess storlek 150 euro bestäms i lagen.

Utgångspunkten är att grundavgiften tas ut av verksamhetsutövare som ska anmäla sin verksamhet till kommunens hälsoskyddsmyndighet. En exakt lista över vilka verksamheter som är betalningsskyldiga finns som bilaga till hälsoskyddslagen. Om samma verksamhetsutövare har flera anmälningspliktiga verksamheter i samma verksamhetsställe, ska grundavgiften för tillsynen betalas endast en gång. För verksamheter i olika verksamhetsställen ska avgiften däremot betalas separat för varje verksamhetsställe.

Kom ihåg meddela om avslutande eller avbrott i verksamheten

Med tanke på grundavgiften för tillsyn för år 2022 är det speciellt viktigt att meddela om avslutande eller avbrott i verksamheten i god tid. Ifall ditt företag fortfarande är registrerad i vårt objektregister, men verksamheten har avslutats eller har avbrutits, är det skäl att göra en anmälan till Västkustens miljöenhet senast den 31.12.2021. Anmälan om avslutande av verksamhet kan göras via miljö- och hälsoskyddets nationella elektroniska anmälningstjänst: https://ilppa.fi/alkusivu-sv.

Ifall användningen av ilppa inte är möjligt, så kan anmälan om avslutande av verksamhet lämnas via e-post: miljoenheten@korsholm.fi.

Flera nyheter