Nytt verktyg för mätning av hållbara åtgärder i Korsholm


Korsholms kommun har i samarbete med företaget NHG/Kuntamaisema tagit fram ett mätverktyg för uppföljning av energi-, värme- och vattenförbrukningen i kommunens fastigheter samt utsläppsmängder i kommunen och hurdana bilar korsholmarna kör med.

Grafer på mobiltelefon. Graafeja puhelimen näytössä.

Innehållet baserar sig på öppen data som finns tillgänglig i olika databaser. För att få fram de viktigaste indikatorerna och källorna intervjuades bland annat nyckelpersoner i Finlands större städer, kommunförbundet, miljöministeriet och miljöcentralen. Modeller har skapats för att mäta indikatorer och uppföljningen av dem.

– En maximal användning av öppen data är väldigt viktig för en optimal samhällsplanering. Konsten är att kunna samla den i en sådan form att den blir användbar, säger kommundirektör Rurik Ahlberg som är initiativtagare till det nya verktyget.

Via databasen är det också lätt att följa upp hur väl målsättningarna i kommunens energi- och klimatstrategi uppfylls. Med hjälp av Kuntamaisemas dashboard vill Korsholms kommun:

  • hitta indikatorer och verksamhetsmodeller som säkerställer en hållbar utveckling
  • förbättra nivån på kommunens arbete med hållbar utveckling och därmed också kommuninvånarnas välmående
  • säkerställa ett stabilt och långsiktigt arbete med hållbarhetsfrågor.

Nyttan med verktyget

Det finns planer på att utveckla ett klimatbokslut i Korsholm. Ett första steg är att i kommunens bokslut 2021 presentera en översikt av Korsholms hållbarhets- och klimatarbete baserat på uppgifter som framkommer från det nya verktyget.

Ur databanken kan till exempel utläsas att värmeförbrukningen minskat något de senaste månaderna jämfört med tidigare år, medan elförbrukningen varit den samma eller till och med ökat lite.

Det fanns 73 elbilar i Korsholm år 2021 jämfört med 8 elbilar år 2019. Hybridbilarna har under drygt två år ökat i antal från 46 till 171 och gasbilarna från 31 till 70. Kommunen kan på basen av uppgifterna utveckla infrastrukturer och service, och ge råd till dem som bygger i kommunen. Om till exempel elbilsparken stiger märkbart finns orsak att se över eltillgången och distributionen i kommunen. Också kommunala laddningsstationer för elbilar kan ökas om antalet elbilar växer. För tillfället finns laddningsstolpar vid ämbetshuset, kulturhuset och hälsovårdscentralen.

Oljan ska bort som uppvärmningskälla

All el och fjärrvärmen som används i kommunens fastigheter är sedan årsskiftet förnyelsebar. Ett exempel där kommunens klimat- och energistrategi använts som rättesnöre är det kommunala dotterbolaget Korsholms bostäder Ab som planerar att i framtiden övergå till förnyelsebar energi för uppvärmningen av alla sina lägenheter. Speciellt riktas intresset på att ersätta uppvärmning med olja. Via det nya verktyget blir det enkelt att följa med hur dessa åtgärder syns i oljeanvändningen, som i kommunen legat på samma nivå de senaste tio åren.

Korsholms bostäder har valt att gå in för bergvärme istället för olja i flera fastigheter. Det första projektet för att installera bergvärme har gjorts vid Petsmo-hus och planeringen för bergvärme vid Replot hus är också på gång.

Bekanta dig med mätverktyget som Korsholms kommun låtit ta fram i samarbete med företaget NHG/Kuntamaisema

Flera nyheter