Från och med årsskiftet tar kommunen ut en avgift för att ge ut vissa myndighetshandlingar


Korsholms kommun tar i bruk en ny taxa för att lämna ut myndighetshandlingar. De flesta handlingar fås avgiftsfritt också i fortsättningen, men krävande informationssökning blir avgiftsbelagd från och med 1.1.2023.

Pärmar

Enligt kommunallagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att lämna ut myndighetshandlingar och de flesta kommuner tillämpar redan i dag dylika taxor. Korsholms kommun har inte tidigare haft en allmän taxa för det här ändamålet, men eftersom det enligt förvaltningsstadgan ska finnas en taxa har kommunen nu slagit fast avgifter för att lämna ut olika typer av handlingar, säger registrator Iita-Mari Hellberg.

Vissa typer av informationssökning tar mycket tid

För informationssökning som är mer krävande börjar kommunen ta ut en grundavgift på 50, 100 eller 200 euro beroende på hur krävande sökning det handlar om.

Krävande informationssökning kan till exempel vara en begäran om att få ta del av alla brev som kommit in till diverse olika myndigheter under flera års tid.

– Då krävs det väldigt mycket arbete av oss för att ta fram materialet och ge ut det, säger Hellberg.

Tidigare har man behövt föra varje begäran om krävande informationssökning till politisk behandling för att fastställa en avgift för det. Tack vare den nya taxan kan kundtjänsten nu genast informera om priserna då det kommer in en begäran, och sedan får personen själv välja om han eller hon vill gå vidare med ärendet.

De flesta handlingar ges ut avgiftsfritt också i fortsättningen

Från och med nästa år tar kommunen också ut en avgift för att ge ut olika betyg och intyg. När det gäller skolbetyg och arbets- eller löneintyg är den första begäran kostnadsfri, därefter är avgiften 10 euro per intyg.

Om man behöver en avgiftsbelagd handling men av ekonomiska skäl inte kan betala avgiften kan man få sitt ärende prövat och få handlingen utan avgift.

De flesta handlingar fås ändå gratis också i fortsättningen. Huvudregeln är att uppgifter ur en offentlig handling fås avgiftsfritt då det gäller specificerade uppgifter vars informationssökning är rimlig.

Ingen avgift för hembygdsforskare

Inför uppgörandet av den nya taxan har Korsholms kommun bekantat sig med andra kommuners motsvarande taxor. I Korsholm tar man, till skillnad från många andra kommuner, inte ut någon avgift av hembygdsforskare som behöver olika handlingar för sin forskning.

– Det är viktigt för oss att det forskas om Korsholms historia och om våra byar, säger Hellberg.

Den nya taxan börjar tillämpas från och med 1.1.2023 och fungerar som en allmän taxa som kompletterar de sektorspecifika taxorna som redan finns i kommunen. Till exempel samhällsbyggnadsutskottet har redan en egen taxa för bland annat olika tillstånd.

Här kan du bekanta dig med den nya avgiftstaxan.

Flera nyheter