Solpaneler, temadagar och energisparlösningar – Korsholms kommun genomförde många klimatåtgärder 2022


I Korsholms kommuns klimatbokslut för 2022 kan du bekanta dig med kommunens klimatåtgärder under det senaste året. Kommunen har bland annat satsat på att främja sol- och vindkraft, utveckla kollektivtrafiken och jobba systematiskt med hållbar utveckling i skolorna.

Skolelever sorterar skräp.

Plock ur klimatåtgärderna 2022 enligt tema

  • Energisparåtgärder i kommunala fastigheter och anläggningar

I oktober uppmärksammades energisparveckan och man informerade om hur användare kan spara el i kommunens fastigheter och hemma. Fastighetsverket gjorde en åtgärdslista över energibesparingsåtgärder och kommunen fattade beslut om en lång rad åtgärder för att spara energi. Bland annat justerades tiderna för vägbelysningen och uppvärmningen i fastigheterna sågs över. Också områdesbelysningen vid kommunens skolor och daghem sågs över för att spara energi.

  • Främjande av solenergi

Under sommaren 2022 fick ämbetshusets vattentak mot syd och sydväst solpaneler. Totalt handlar det om 230–250 armaturer som kommer att producera cirka 80 MWh per år. Med den mängden uppskattas koldioxidutsläppen minska med 41 000 kilogram per år.

  • Smart planering av framtida kontorsutrymmen

På bildningsavdelningen testade man under 2022 ett system med flexibla, öppna kontorslandskap. I kontorslandskapen finns några enstaka fasta arbetsstationer och flera arbetsstationer som kan användas av olika personer beroende på vem som jobbar på plats. Efter pandemin har flera valt att mestadels arbeta på distans vilket har möjliggjort flexibla lösningar.

  • Främjande av vindkraft

Kommunen har skapat förutsättningar för en vindkraftpark i Märkenkall som nu tagits i bruk. Vindparken omfattar 15 vindkraftverk, varav 12 finns i Korsholm, med en totalhöjd på 240 meter och sammanlagd effekt på 82,5 megawatt.

  • Främjande av kommunal kollektivtrafik

Korsholms kommuns och Vasa stads nya regionala kollektivtrafik, Lifti, inledde sin verksamhet 1.7. 2022. I och med det fick linje 6 som trafikerar Smedsby–Stenhaga–Vasa centrum–Vasklot fler turer per dag och kör numera även på lördagar och söndagar. En annan nyhet var ibruktagandet av Waltti-busskortet som fungerar både i Vasa och Korsholm, samt möjligheten till kontaktfri betalning. 2022 blev det också möjligt att ta sig till och från arbetsplatserna på Fågelberget med kollektivtrafik.

  • Byggande av lättrafikleder

Ett befrämjandeprogram för cykling och gång togs fram och fick godkänt i samhällsbyggnadsutskottet. För arbetet har man fått statsunderstöd av transport- och kommunikationsverket Traficom. Vägtrafiken är den största enskilda utsläppsfaktorn i kommunen med nästan en tredjedel av utsläppen. Genom utbyggnaden av lätta trafikleder kan man minska beroendet av biltrafik.

  • Deltagande i Hållbarhetsveckan

Korsholms kommun deltog aktivt i hållbarhetsveckan i Österbotten 26.9-2.10 2022. Exempel på evenemang som ordnades var ett hållbarhetsevenemang i samarbete med Stormossen där eleverna fick möjlighet att testa sina kunskaper i sortering. Daghemmen och skolorna ordnade också en hel del program under veckan, bland annat skräpplockning och fokus på att minska matsvinnet.

  • Arbete med hållbar utveckling i skolorna

Arbetet med bildningens klimatstrategi görs inom projektet ”Hack the climate” i samarbete med elever och lärare. Kommunen har fått drygt 150 000 € i understöd för projektet från Utbildningsstyrelsen, Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden. Projektet inbegriper allt från småbarnspedagogik till gymnasiet. Ett lärarteam med representanter från olika skolor och stadier utformar material som kan användas i skolorna och skapar en lärstig för hållbar utveckling. Varje skola skapar ett klimatteam där eleverna ska ha möjlighet att engagera sig i hållbarhetsfrågor.

  • Kurser inom hållbar utveckling

Korsholms vuxeninstitut ordnar regelbundet kurser inom hållbar utveckling. Målsättningen i klimat-och energistrategin är att vuxeninstitutet håller tio kurser årligen på temat. Målet uppnåddes med råge 2022 när hela 39 kurser tangerade temat!

Länk till klimatbokslutet

Flera nyheter