Koncepttävling för Kvevlanders område i Kvevlax


Kvevlanders illustrationsbild

Korsholms kommun ordnar en koncepttävling för Kvevlanders område i Kvevlax. I koncepttävlingen ingår upp till fyra tomter för handel och service. Byggrätten på tomterna varierar mellan 1 800 och 4 800 m2 och tävlingsbidrag tas emot till och med 15. maj.

Målsättningen är ett enhetligt, arkitektoniskt och funktionellt område för handel och service med ett serviceutbud som svarar mot behoven i en växande del av landet. Kvevlanders område ligger i direkt anslutning till riksväg 8, som är huvudled norrifrån till och från Vasa.

På det aktuella området har tidigare funnits ett jordbruksdriftcentrum, där det inte har förekommit någon verksamhet på många år. Ett äldre bostadshus samt övriga till jordbruksverksamheten hörande byggnader har rivits under 2022–2023.

Det nya området för handel och service ska anpassas till den bebyggda kulturmiljön i närområdet. Området ska vidareutvecklas och stödja den service som redan i dagsläget finns i Kvevlax. Området har ett centralt läge i byn, och dess goda synlighet och trafikförbindelser lämpar sig väl för den tilltänkta markanvändningen. Kommunen arbetar aktivt för att den tilltänkta planskilda korsningen med omkringliggande trafikarrangemang ska förverkligas så snart som möjligt.

Tidtabell:

Skede 1: 28.2.2024 – 15.5.2024, tid att lämna tävlingsbidrag.
Skede 2: Diskussioner med högst 5 av de intressantaste bidragen 1.6.2024 – 15.9.2024.

Tävlingsbidrag kan inlämnas fram till den 15.05.2024 klockan 16.00

På frågor svarar: utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala, 044 727 1210, mikael.alaviitala@korsholm.fi

Flera nyheter