Elevbedömning

I Korsholms kommun följer alla kommunens skolor samma principer vid elevbedömning.

På denna länk kan du läsa mera: https://korsholm.fi/barn-och-skola/grundlaggande-utbildning/elevbedomning

ÅrskursLärandesamtal (dec-feb)MellanbetygLäsårsbetyg
1XX verbal bedömning
2XX verbal bedömning
3XX verbal bedömning
4XX sifferbedömning
5XXX sifferbedömning
6XXX sifferbedömning
7XXX sifferbedömning
8XXX sifferbedömning
9XXX avgångsbetyg

I årskurserna 1-2 ges ett läsårsbetyg med godkänd/underkänd i alla ämnen samt en bilaga där uppförandet bedöms med en skala (utmärkt, bra, nöjaktigt och bör övas) i olika delområden. Modersmål och matematik bedöms verbalt i bilagan i olika delområden med samma skala som uppförandet.
I årskurs 3 ges ett verbalt betyg där uppförande och de olika ämnena bedöms i en bilaga enligt skalan utmärkt, bra, nöjaktigt och bör övas.
Från årskurs 4 bedöms eleven med siffervitsord.

Lärandesamtal

Lärandesamtal görs med elev, vårdnadshavare och lärare. Tidpunkten definieras skolvis men ska ske under tidsperioden oktober – februari. Kommunen har gemensamma mallar för lärandesamtalet.
Lärandesamtalen hålls en gång per läsår (minst 20 minuter) och omfattar i åk 1-6:
• elevens lärandeprocess och arbetsvanor
• kunskaper och färdigheter i de olika läroämnena och uppförande – kopplat till målen i läroplanen
• förslag på hur lärandet kan utvecklas och eleven kan förbättra sin prestation
• information från elevens självbedömning
Fokusområden
• framsteg i förmåga att arbeta och färdighet att lära sig
• framsteg i läroämnena
• eleven och vårdnadshavaren ska få en mångsidig bild av elevens skolgång och lärande
Lärandesamtal i åk 7-9 fokuserar på elevens lärande samt skolgången som helhet.