Rutiner, trivsel och regler

Vi vill genom dessa regler skapa en säker, trygg och trivsam skoldag för alla elever. Genom hemmets och skolans samarbete i umgängesfostran skapar vi en grund för gott beteende i olika situationer.

Ordningsregler för åk 1-6.

Frånvaro

Om en elev är sjuk eller av någon annan orsak frånvarande skall skolan alltid meddelas.

Om det är en planerad frånvaro kan klassläraren muntligen lova upp till tre dagar. 3-5 dagar beviljar klassläraren på en skriftlig anhållan av vårdnadshavaren. För längre frånvaro krävs rektors tillstånd och skriftlig anhållan. Anhållan om ledighet kan fyllas i på Wilma under ansökningar och beslut.

Internet

Eleverna tillåts att använda internet endast under lärares ansvar.

Klotter

Allt klotter motarbetas.

Häften och läroböcker skall skötas väl. Många läroböcker återanvänds flera år.

Mobbning

Vi motarbetar all form av mobbning. Vi önskar att man genast tar kontakt med skolan ifall man misstänker mobbning.

Skolan har många aktiviteter inom det förebyggande antimobbningsarbetet och en strategi för ingripande om mobbning förekommer.

Mobiltelefoner

Eleverna får ha mobiltelefoner med sig till skolan.  Under  skoldagen skall de vara avstängda och placerade i väskan.

Raster

Eleverna skall vara ute på rasterna om inget annat meddelas eller överenskoms. Inför skoldagens start, under skoldagen och i samband med skoldagens slut finns det alltid ett antal rastövervakare ute på skolgården.

Värdesaker

Undvik att ta med värdesaker till skolan. Skolan tar inget ansvar för dessa om de går sönder.