Temaområden

Umgänges- och toleransfostran

Syftet med umgänges- och toleransfostran är att förhindra uppkomsten av mobbning, förmedla modeller för konfliktlösning, att hos elever utveckla strategier, genom vilka de får utlopp för sina starka känslor utan att någon tar skada samt att utveckla en förmåga att kunna hantera andras känslor och beteenden.

Målet för umgänges- och toleransfostran är, förutom skapandet av vi-anda i skolan, elever som visar medkänsla och kan ta hänsyn och som mognar till samverkan i konfliktlösning.

Verksamhet inom skolan:

 • Vänelevsverksamhet mellan årskurserna 1 och 6. 
 • Gemensamma evenmang för skolans alla elever där vi-andan stärks inom skolan och klasserna. 
 • Klassvisa trivselkvällar. 
 • Ansvarsuppgifter för elever. 
 • Information och diskussion vid föräldramöten. 
 • Humanitär hjälpverksamhet. 
 • Elevvårdsgrupp inom skolan. 
 • Handlingsplan för förebyggande och behandling av mobbning. 

Det mångkulturella och internationella

Syftet med fostran till mångkulturell medvetenhet är att öka kunskapen om nationella och internationella relationer, traditioner och levnadsförhållanden. Målet för fostran till mångkulturell medvetenhet är elever med kunskaper om etniska kulturmönster och förmåga till vidsynthet och fredsvilja.

Skolan eftersträvar i samband med undervisningen i alla årskurser att väcka intresse för det annorlunda och skapa öppenhet i synsätt och bemötande. Utgående från elevsituationen och elevernas personliga erfarenheter diskuteras och bearbetas kunskaper om invandrare och flyktingar. Likaså då särskilda händelser genom massmedia aktualiseras.

Miljöfostran

Syftet med miljöfostran är att eleven lär sig vårda och värna om sin omgivning samt förstå att människan är beroende av naturresurserna och miljön. Miljöfostran strävar till att eleven uppfattar sig som en del av naturen och lär sig respektera och ta hänsyn till den.

Målet för miljöfostran är elever som tar ansvar för miljön och handlar ekologiskt utifrån den miljömedvetenhet som präglar det dagliga arbetet.

Verksamhet inom skolan:

 • Årlig temaperiod i alla klasser utgående från den skolvisa läroplanen i miljöfostran. 
 • Skräpsortering i klasserna. 
 • Städning av skolans närmaste omgivning. 
 • Exkursioner i närmiljön. 
 • Lägerskola med natur- och miljöprofil i åk 6.

Trafikfostran

Syftet med trafikfostran är att eleverna lär sig de viktigaste trafikreglerna, kan tillämpa dem samt förutse situationer i trafiken.

Målet för trafikfostran är elever som kan röra sig tryggt i trafiken.

Verksamhet inom skolan:

 • Temaveckor på hösten och våren utgående från den skolvisa läroplanen i trafikfostran. 
 • Besök av polis och trafikskyddet.

Hälsofostran

Syftet med hälsofostran är att främja elevernas psykiska och fysiska välbefinnande samt att ge eleverna kunskaper i förebyggande av olyckor och i första hjälp.

Målet med hälsofostran är elever med en positiv inställning till hälsa och hjälpa dem att fatta beslut om sin egen hälsa samt att ha en saklig inställning till sjukdom.

Skolhälsovårdare och utomstående föreläsare utnyttjas inom ämnesområdet.

Verksamhet inom skolan:

 • Kurs i första hjälp arrangeras för eleverna i årskurs sex i samarbete med den lokala Röda Kors-avdelningen. 
 • Sunda matvanor; hälsovårdare behandlar temat i alla klasser med en fördjupning i årskurs 6. 
 • Motion; behandlas i alla årskurser. 
 • Hygien; behandlas i alla årskurser. 
 • Droger; behandlas i årskurserna 5–6 
 • Pubertetsfrågor; behandlas i årskurserna 5–6.