Par-, rad- och höghustomter

Korsholms kommun erbjuder par-, rad- och höghustomter som arrendetomter på detaljplanerade områden eller på områden med markanvändningsplan runt om i kommunen.

Tomterna på detaljplanerade områden har färdigt utbyggd kommunalteknik medan tomterna på områden med markanvändningsplan kan sakna kommunalteknik.

Lediga tomter kan reserveras på ansökan. Tomterna reserveras genom samhällsbyggnadsnämndens beslut. Reserveringstiden är 12 månader och under den tiden ska bygglovsansökan lämnas in till byggnadstillsyn. När bygglovsansökan är inlämnad uppgörs arrendeavtal. För en reserverad tomt uppbärs en reserveringsavgift på 50 % av årsarrendet.

Nya tomter som inte varit till utdelning tidigare utannonseras på kommunens hemsida och i lokaltidningarna.