Klimatbokslutet är klart – här är tio av våra klimatåtgärder år 2023


Korsholms kommuns klimatbokslut för 2023 är klart. I klimatbokslutet presenterar kommunen klimatåtgärder från det gångna året. Här är tio av våra klimatåtgärder 2023.

En grupp med barn står lutade över sopsorteringskärl

1.Kommunen har fortsatt arbetet med att frångå fossil uppvärmning i sina byggnader. Bland annat har fastighetsverket övergått till luft- och vattenvärmepumpar i Vallgrund skola, Petsmo daghem och Smedsby brandstation.

 2. Ett nytt upphandlingsdirektiv med miljö- och hållbarhetsaspekter i fokus har tagits i bruk. Enligt det nya direktivet ska upphandlingsenheten ta miljö- och hållbarhetsaspekter i beaktande vid upphandlingar. I livsmedelsupphandlingar strävar kommunen efter att upphandla inhemskt och ekologiskt i mån av möjlighet.

3. Kommunen har planerat och investerat i nya lättrafikleder för 322 000 euro. Under året har en del av gång- och cykelleden Höstves-Golkas längs Lillkyrovägen och en gång- och cykelled i samband med rondellbygget vid Smedsby skolcentrum förverkligats. Planeringen för en lättrafikled på vägavsnittet Vikby-Solf har också pågått under året.

4. Området för cirkulär ekonomi på Fågelberget växer fram. Under året inleddes byggandet av den första delen av Circle´s Edge affärs- och industriområde. Tre nya reserveringar gjordes på området 2023 och på en av de tidigare reserverade tomterna har en industrihall uppförts. Åtta av elva företagstomter för cirkulär ekonomi är nu reserverade på Fågelberget.

5. Klimatteam och sopsortering i skolorna. De flesta skolor har tillsatt klimatteam eller miljöråd under 2023 för att göra eleverna delaktiga och engagera dem i hållbarhetsarbetet. Sopsorteringskärl har också införskaffats till samtliga skolor och system för sopsorteringen utarbetas som ett samarbete mellan bildningen och fastighetsverket.

6. Kommunen deltog i hållbarhetsveckan i september. Under veckan ordnades bland annat ett hållbarhetscafé där kommunens anställda, invånare och förtroendevalda fick ta del av kommunens hållbarhetsarbete. Under hållbarhetsveckan gavs också möjlighet att lämna in förslag på hållbarhetsåtgärder till kommunen.

7. Kommunen deltog i Yles kampanj En miljon soppåsar som ordnades under tiden 13.4-14.6. Korsholmarna samlade ihop 986 påsar med skräp inom ramen för kampanjen. I förhållande till befolkningsmängden blev det 50 påsar med skräp per 1000 invånare.

8. Vuxeninstitutet ordnade 53 distanskurser under året, vilket är åtta fler än 2022. Under året hölls 20 kurser inom temat hållbarhet. Tre kurser inom hållbart jord- och skogsbruk ordnades.

9. Liftis turer utökades till bland annat Fågelberget och Botniahallen. En servicepunkt för Lifti inrättades vid kommunens infopunkt i maj 2023.

10. Arbetet med att utöka antalet el-laddstationer vid kommunens fastigheter har fortsatt. Under året byggdes laddstationer vid Keskuskoulu, Korsholms gymnasium, Tuovilan koulu och Replot skola.

I klimatbokslutet finns en genomgång av alla kommunens klimatåtgärder under år 2023. De tio punkter som nämns ovan är bara en del av alla åtgärder som gjorts.

Länk till kommunens klimatbokslut 2023.

Flera nyheter