Tre skolor bjuds ut i Korsholm – bybor primär målgrupp


Korsholms kommun ordnar i november tre infotillfällen om försäljningen av skolfastigheter i Petsmo, Veikars och Kuni–Vassor. I första hand bjuds skolorna ut till köpare som erbjuder verksamhet för byborna eller så att byns invånare får tillgång till delar av utrymmena.

Hand som håller i ett miniatyrhus. Käsi jonka päällä pienoistalo.

Fastighetsverket ordnar för varje skola ett virtuellt infotillfälle där bybor har möjlighet att ställa frågor. Samtidigt sonderas om det finns ett reellt lokalt intresse för att köpa och ta hand om byggnaden med kommunen som partiell hyresgäst vid behov. Infotillfällena ordnas över Teams:

Fastighetschef Ronny Haglund presenterar principerna för försäljningen, ger fakta om skolfastigheterna och diskuterar olika alternativ med infotillfällets deltagare. Lokala intressenter har tre månader på sig att ge anbud på fastigheten. Om ingen visat intresse under den tiden öppnas försäljningen för andra intressenter.

Kommunstyrelsen beslutade år 2019 att skolfastigheterna på dessa områden ska säljas och byggnadsnämnden beslutade om principerna för försäljningen år 2020.

Principer för försäljningen av skolfastigheterna

  1. Fastighetsverket ordnar ett gemensamt tillfälle med byborna och sonderar om ett reellt lokalt intresse finns för att köpa och ta hand om byggnaden med kommunen som partiell hyresgäst vid behov. Svar ska ges inom 3 månader från infotillfället. Anbudet ska innehålla en verksamhetsplan gällande fastigheten.

    Vinnande anbud väljs på villkor att kommunens eventuella utrymmesbehov tillgodoses samt genom viktning pris 60 % och verksamhetsplan 40 % där särskilt värde läggs på att byns invånare får nytta av verksamheten och/eller får fortsatt tillgång till delar av utrymmena. Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta givna anbud.
  2. Om svaret är negativt erbjuds fastigheten till försäljning åt andra intressenter. Villkoren i punkt 1 tillämpas.
  3. Finns inget intresse för köp inom ett år från det att fastigheten bjöds ut till andra intressenter fattas beslut om att eventuell verksamhet ska flyttas till mera ändamålsenliga utrymmen samt att byggnaden ställs kall eller rivs.

Bekanta dig med skolfastigheterna

Material om fastigheterna finns på följande undersidor:

Petsmo skola

Kuni-Vassor skola

Veikars skola

Anbud

Intresserade ska lämna sitt skriftliga anbud inklusive verksamhetsplan till fastighetschef Ronny Haglund senast 20.2.2022 varefter förhandlingar förs med en eller flera intressenter enligt principerna nedan.

Om ingen visat intresse under den tiden öppnas försäljningen för andra intressenter.

Slutgiltigt beslut om försäljning fattas av kommunstyrelsen tidigast våren 2022.

Flera nyheter