Digitaliseringsprojekt och den digitala lärstigen

Modim – moderna digitala metoder

Syftet med Modim är att:

  • på ett mångsidigt och jämlikt sätt utveckla elevernas och personalens digitala färdigheter inom samtliga både svensk- och finskspråkiga grundskolor och förskolor i Korsholms kommun.
  • väcka lust och intresse för att förbättra kunskaperna inom IKT inom robotprogrammering, spelbaserad inlärning samt VR/AR (Virtual Reality/Augmented Reality) i undervisningen. Dessa metoder vill vi genom vår digitala lärstig implementera i skolorna. Vi vill sprida den kunskap som vi fått genom de två stora Erasmus+projekt EARLY och VEGA som lärare i Korsholm aktivt deltagit i.
  • skapa en fungerande teknikpool och bana väg och planera för ett Makerspace i det nya Skolcampus för att göra den teknik och utrustning som behövs för att implementera den digitala lärstigen tillgänglig på ett jämlikt sätt i alla kommunens skolor och förskolor.
  • fördjupa kunskaperna hos samtliga lärare tillsammans med de samarbetspartners som kommunen har utvecklat kontakt med genom tidigare projekt. Kommunen bjuder in till ett ökat samarbete kring dessa metoder i de regionala skolnätverken för att åstadkomma en spridning av kunskaper och delning av erfarenheter.

Smedsby-Böle skola deltog 2018-2020 i Erasmus+projektet EARLY (Education Advancements through Robotics Labs for Youth), var syfte är att hjälpa lärare i grundskolor som är intresserade av att använda robotik i undervisningen. Bekanta dig med Early. För tillfället deltar Smedsby-Böle skola i Erasmus+projektet VEGA, bekanta dig med VEGA.

Korsholms digitala lärstig

Korsholms digitala lärstig är ett samarbete mellan DigiEko-gruppen och kommunens IT-tutorer. Centret för livslångt lärande, CLL vid Åbo Akademi har fungerat som stöd vid arbetet.

Bekanta dig med Korsholms digitala lärstig.

DigiSmart i Korsholm – förskola och grundläggande undervisning

Kort om projektet och dess målsättning:
● Säkerställa att alla elever får likvärdiga förutsättningar till digitala färdigheter.
● Ge utökat stöd för implementeringen av den digitala lärstigen i kommunen.
● Fortbilda lärarna i begreppet och kompetenser inom Nylitteracitet- mediekompetens och programmering samt erbjuda dem stöd för att förverkliga den digitala lärstigen och hur de kan integrera dessa i sin undervisning.
● Utarbeta en konkret plan för hur högstadiet kan fördela innehållet i lärstigen på olika ämnen.
● Planering och genomföring av ny Digital Vernissagedag.
● Uppdatera och införskaffa redskap och program till den digitala utlånings-pool vi skapade i
ärmiljöprojektet MODIM med verktyg som behövs.
● Upprätta en digiklinik och uppgöra en årsklocka samt manualer som stöder lärarna i deras digitala utveckling samt ordna fortbildande workshops.
● Skapa goda förutsättningar för progression och god helhetssyn i fråga om stadieövergångarna.
● Göra eleverna mera delaktiga i processen genom att engagera dem i producerandet av lärmaterial.
● Skapa en samarbetskultur och tillika en delakultur med resursbanker mellan de svensk- och
finskspråkiga skolorna i kommunen.
● Säkerhetsställa att en kontinuitet i arbetet finns efter projektets slut.

Genomförande:
Anette Hjerpe koordinerar projektet. En projektgrupp bestående av högstadielärare tillsammans med
koordinatorn planerar upplägget tillsammans med undervisningschef Linda Felixson. Genomförandet sköts i ett samarbete med lärare och koordinatorn.


Elevgrupper tillsätts för att producera lärmaterial – t.ex. fiktiva filmer, i anslutning till de teman som omfattas av Nylitteracitet. En självvärderingsenkät för eleverna utformas. Projektet genomförs över språkgränserna och i samarbete med DigiSmart i Korsholm – småbarnspedagogik för att omfatta hela lärstigen. Möten med personal från olika stadier hålls för att säkerställa att planeringen av lärstigsinnehåll garanterar en progression för eleverna.


Planering och genomförande av en Digital Vernissagedag gemensam för alla kommunens skolor och förskolor för att synliggöra arbetet i förskolor och skolor med mediekompetens och programmering som tema. Workshops, pedagogiska caféer, fortbildningar och stöd i form av digiklinik ordnas som stöd för lärarna. En digital årsklocka skapas. En hemsida skapas för att kunna dela det material som skapas inom projektet.


Samverkan, träffar och gemensamma fortbildningsdagar med samarbetsparter från tidigare digiprojekt
genomförs för att delge varandra erfarenheter och kunskaper. Kunskaper som skolor och lärare erhållit i
samband med Erasmus + projekten EARLY och VEGA sprids till alla skolor. Digitala projektresultat och material från andra kommuner och aktörer som har skapats tas tillvara och sprids. Inköp av digitala verktyg såsom programmeringsverktyg, mjukvaruprogram för programmering och spelbaserad inlärning, VR-utrustning (Oculus Quest 2). Verktyg för filmande av fiktiva scenarion med eleverna. Dessa verktyg kommer att ingå i den utlåningspool som skapades i och med lärmiljöprojektet MODIM.