Framtids- och utvecklingssektionen

Framtids- och utvecklingssektionens uppgifter  

Framtids- och utvecklingssektionen bistår kommunstyrelsen i ärenden som gäller kommunens utveckling.

Framtids- och utvecklingssektionen har till uppgift  

 • att ansvara för den strategiska utvecklings- och markanvändningspolitiken samt kommunens strategiska markpolitik
 • att för kommunfullmäktige bereda kommunstrategin och ansvara för dess utvärdering
 • att för kommunfullmäktige bereda förslag till markpolitiskt program
 • att för kommunfullmäktige bereda förslag till principer för markanvändningsavtal
 • att för kommunfullmäktige bereda målsättningar för kommunens strategiska generalplan
 • att för kommunfullmäktige bereda förslag till strategisk generalplan för fullmäktiges beslut
 • att godkänna målsättningar för nya delgeneralplaner eller för revideringar av delgeneralplaner
 • att godkänna målsättningar för nya eller omfattande revideringar av detaljplaner för företagsområden
 • att ta ställning till tidtabellen för sådana planer som avses i punkterna 5 och 6, såvida den avviker från godkänt planläggningsprogram och ge samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att påbörja planarbetet
 • att bereda förslag till samordning av kommunens investeringsprojekt till kommunstyrelsen som en del av kommunens budgetprocess
 • att ansvara för kommunens näringslivspolitik
 • att utveckla kommunens livskraft och ansvara för regionalt samarbete i näringslivsfrågor
 • att ansvara för beredningen av klimat- och energistrategin för kommunfullmäktige samt dess
 • utvärdering för kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod
 • att ansvara för utvecklingen av skärgården, byarna, turismen och landsbygdsnäringarna
 • att årligen för fullmäktige bereda förslag till planläggningsprogram för de kommande fem åren
 • att för kommunstyrelsen bereda utlåtanden om landskapsplanering och grannkommuners generalplaner
 • att för kommunstyrelsen bereda förslag till intentionsavtal mellan kommun och företag
 • att ansvara för kommunens bostadspolitik och bereda kommunens bostadspolitiska program för kommunfullmäktige
 • att ansvara för kommunens egna utvecklingsprojekt, såvida inte projektet förvaltas av enskilt utskott eller nämnd
 • att ansvara för marknadsföringen av kommunen
 • att behandla utvecklingsteamets förslag om planering av ett investeringsprojekt och godkänna målsättningar, ekonomiska ramar, dimensionering (på basen av statistik såsom elevantal och -prognoser, invånarutveckling, trafiksituationer m.m.) och placering (inom vilket delområde placeras investeringen) för investeringsprojektet. Planeringen av ett investeringsprojekt ska därefter resultera i en förhandsplanering som uppgörs av samhällsbyggnadsutskottet.

Framtids- och utvecklingssektionens befogenheter  

Framtids- och utvecklingssektionen beslutar i följande ärenden såvida annat inte är stadgat eller bestämt:

 1. att besluta om att göra upp visionsplaner, som underlag för utvecklingsplanering och
  markanvändning inom kommunens generalplaner
 2. att årligen göra en bedömning av strategiska markköp i kommunen som grund för
  kommunens markanskaffningar
 3. att besluta om att ordna planeringstävling för nya koncept inom markanvändning,
  husbyggnadsprojekt eller andra utvecklingsprojekt
 4. att besluta om att delta i gemensamma och/eller EU-stödda projekt, såvida inte projektet
  förvaltas av enskilt utskott eller nämnd
 5. att befullmäktiga tjänsteinnehavare som underlyder kommunstyrelsen att avgöra ärenden som
  hör till framtids- och utvecklingssektionens kompetens.