Den svenska sektionen för den grundläggande konstundervisningen

Den svenska sektionen för den grundläggande konstundervisningen och den finska sektionen för den grundläggande konstundervisningen ansvarar för och beslutar om de uppgifter inom undervisningen i musik, dans, bildkonst och teaterkonst enligt lagen om grundläggande konstundervisning som berör respektive språkgrupp samt övriga ärenden
som välfärdsutskottet beslutar att delegera till sektionerna.