Avgifter

Sammanställning av Vårdnämndens avgifter från 1.1.2021

Primärvårdens öppenvård

Besök till läkare, årsavgift41,20 € 
Besök till sjukvårdsmottagningens sjukskötare11,40 €/besök för 3 gånger, därefter avgiftsfritt
Besök till expertskötare (astma, diabetes eller hjärtskötare)11,40 €/besök för 3 gånger, därefter avgiftsfritt
Vård i serie (enl. kl.avg.F 11§) 11,40 € per vårdtillfälle, avgiften tas ut för högst 45
vårdtillfällen. (Ex. medicinsk rehabilitering)
Besök för inledande av antikoagulansbehandling11,40 € för första (info) besöket
Vaccinationsbesök11,40 €/besök för 3 ggr. Gäller vaccinationer som inte ingår i nationella vaccinationsprogrammet
Vaccin för utlandsresa11,40 € + vaccinet som recept från apoteket
Vaccination för utlandsresa i arbetet sköts via arbetsplatshälsovården.
Avgift för uteblivet besök50,80 €, gäller 15 år fyllda.

Hemsjukvård

Läkarbesök18,90 €/besök
Annan personal   12,00 €/dag

Fysio-, tal- och ergoterapi

Individuella besök11,40 €/gång
Gruppverksamhet/gång11,40 €/gång

Laboratorie- och röntgenavgifter                   

För laboratorie- och röntgenavgifter som görs på remiss av privatläkare uppbärs avgift enligt verklig kostnad.

Närsjukhusens vårdavgifter

Korttidsvård/dygn48,90 €/dygn

Långvårdsavgift enligt beslut som grundar sig på patientens betalningsförmåga. Vårdavgiften kan vara högst 85 procent av den vårdades nettoinkomst. Om den av makarna som har högre inkomst vårdas på institution, är vårdavgiften högst 42,5 procent av makarnas sammanlagda nettoinkomst per månad. År 2021 skall minst 110 euro per månad kvarstå i personens eget bruk.

För patienter under 18 år uppbärs avgift för högst 7 vardagar/kalenderår. Därefter avgiftsfritt.

Dag- eller nattvård 22,50 €/dygn
Närståendevårdares ledighet 11,40 €/dygn (3 dygn per månad eller högst 36 dygn/år)

Hemsjukhus

Läkarbesök i hemmet18,90 € /besök/dag
Vårdpersonal i hemmet12 € / besök / dag (inkluderar även stabil fas i palliativ vård)
Hemsjukhuspatient (t.ex. iv- beh.)22,50 € / dygn

För patient fortsättningsvis inskriven i hemsjukhuset över 3 månader uppgörs vård- och serviceplan och beslut om inkomstbaserad månadsavgift.

Munhälsovård

Vid vård som avses i § 9 (undersökning och vård av mun och tänder) fastställs priserna enligt följande:

Besöksavgift tas för varje besök men tandundersökning och tandvård för barn och unga under 18 år är avgiftsfri.

Av munhygienist utförd undersökning och vård av mun, grundavgift10,20 €/besök
Tandläkarvård, grundavgift13,10 €/besök
Specialisttandvård19,20 €/besök

Utöver grundavgiften kan för undersökning och vård enligt gällande åtgärdsklassificering inom hälso- och sjukvården för munhygieniska åtgärder tas ut högst följande avgifter:

Bilddiagnostiska undersökningar
Tandbild8,40 €
Panoramaröntgen18,90 €
Åtgärder inom förebyggande vård enligt 2. punkten i förordningen8,40 €/besök
Undersökningar, granskningar av tänder och vård av sjukdom enligt p. 3:
Svårighetsklass 0-2   8,40 €/åtgärd
Svårighetsklass 3-4    18,90 €/åtgärd
Svårighetsklass 5-737,50€/åtgärd
Svårighetsklass 8-10 54,90€/åtgärd
Svårighetsklass 11-77,00 €/åtgärd
Protetiska åtgärder
Rebasering av protes 54,90 €
Reparation av protes37,50 €
Protes med akryldelar och helprotes183,50 €
Kronor och bryggor183,50 €/tand
Skeletterad protes222,70 €

Intyg

Körkortsintyg erhållet av läkare61,00 euro
Hälsointyg för livsmedelsarbetare20,60 euro
HIV-intyg20,60 euro
Övriga intyg (C,E eller in blanco intyg)50,80 euro

Fullkostnadsavgift

Fullkostnadsersättning tas ut från försäkringsbolaget vid trafikolyckor och arbetsolycksfall.

Avgiftsfria hälsovårdstjänster

Mentalvård

Psykologbesök

Besök på mödra- och barnrådgivningen, hälsovårdarens mottagning, laboratorie- och röntgenundersökningar. (Gäller ej laboratorie- och röntgenavgifter som görs på remiss av privatläkare)

Skol- och studerande hälsovård

Preventivrådgivning

Äldrerådgivningsbesök (gällande minnesundersökningar och närståendevårdarkontroll)

Frontveteraner: avgiftsfria besök till primärvårdens öppen- vård. För kontroll och förebyggande vård av tänder samt för kliniskt arbete i samband med protetik som utförs vid hälsovårdscentral uppbärs ingen avgift hos veteranerna.

Cancerskötarens första hembesök samt besöksavgifter som hänför sig till av läkare fastställd ”sen palliativ fas”

Besök för utdelning av vårdmaterial               

Livsstilsrådgivning för arbetslösa                     

Hjälpmedelsutlåning

Förebyggande besök både individuellt och i grupp

Barn under 18 år

Vård och uppehälle för personer som inte fyllt 18 år, till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår.

Tandundersökning och tandvård för barn och unga under 18 år är avgiftsfri.  

B-intyg              

Avgiftsfria intyg som hör till sjukvården t.ex. sjukintyg

Vaccinationer som ingår i det riksomfattande vaccinationsprogrammet

Vaccinering enligt lagen om smittosamma sjukdomar, undersökning och behandling av allmänfarliga smittosamma sjukdomar och läkemedel som ordineras för behandlingen och isolering av den som har eller misstänks ha insjuknat, likaså läkemedel som ordineras för behandling av anmälningspliktig smittsam sjukdom.

Av läkare ordinerad transport med sjuktransportfordon från en sjukvårdsenhet till en annan.